AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS 19. KONGRESS LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS ATKĀRTOTĀ ĀRKĀRTAS KONGRESA REZULTĀTI

Ievēlētā LMS valde:
Inguna Irbe
Diana Laguna
Inga Brūvere
Bruno Strautiņš
Inita Reimandova
Tālivaldis Muzikants

LMS valdes priekšsēdētājs:
Igors Dobičins

LMS revīzijas komisija:
Inita Ēmane
Ilze Lībiete
Helga Jaksone

 LMS kongress

 

Biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" kongress pēc LMS statūtiem notiek ne mazāk kā reizi trijos gados.

 

 

 


Cienītās dāmas, godātie kungi! Mākslinieki!


2014. gada 18. oktobrī, norisināsies biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” 20. kongress – ārkārtas kongress, ko sasauca 1/10 daļa LMS biedru.

Šāda situācija - ārkārtas kongresa sasaukšana, ir izveidojusies, jo pēc dažu biedru iniciatīvas tiesā tika iesniegta prasība, apstrīdot iepriekšējā LMS 19.kongresa sasaukšanas likumību, un tiesa šo prasību apmierināja. Šobrīd Augstākajā tiesā ir iesniegts pieteikums turpināt lietas izskatīšanu. Pašlaik pēc atsevišķu biedru iniciatīvas ir slēgts biedrības konts un biedrības darbība ir paralizēta. Šīs darbības mērķis, acīmredzot, ir panākt biedrības likvidāciju.

 

Kongresa norise ir satikšanās punkts, kad jāpārvērtē esošā situācija, un jāizvirza priekšlikumus biedrības turpmākās darbības un efektivitātes uzlabošanā.

Izvērtējot LMS darbību iepriekšējos gados (2011-2014), jāsecina, ka kopš 2011.gada šīs valdes ietvaros irveikta nozīmīga LMS radošā un ekonomiskā reforma, kuras rezultātā tika pilnībā izmainīta LMS pārvalde.

Pie LMS iepriekšējā pārvaldīšanas modeļa radās situācija, ka biedrībai piederošais meitas uzņēmums SIA „Saimnieks MS” ekonomiski darbojās pilnīgi patstāvīgi, LMS valdei nebija iespējas kontrolēt tās ikdienā veiktos tēriņus, ienākumu gūšanas efektivitāti, rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem apmaksas disciplīnu, kā rezultātā apzināti vai neapzināti biedrība tika virzīta uz bankrotu. Bija izveidojies absurda situācija, ka LMS, kuras īpašumā atradās nozīmīgi nekustamie īpašumi, nebija pieejas pie to apkalpojošajiem bankas kontiem.

Īpašumus kopš 2011.gada 1.decembra pārvalda LMS, tādejādi tika mainīts saimnieciskais modelis, to veicināja tādi faktori kā rezerves fonda izsīkums un SIA “Saimnieks - MS” pasludinātā maksātnespēja, kā arī SIA “Saimnieks - MS” nenokārtotās parādsaistības par 2010. un 2011.gadu. Tā rezultātā norisinājās: 2012./2013.gadā siltumapgādes nepieslēgšana Zvārtavas pilī un 11.novembra krastmalā 35, pārvaldnieka maiņa Zvārtavas pilī, LMS biroja darbinieku maiņa, ārpakalpojumu sniedzēju maiņa: grāmatvedība, jurists un īpašumos strādājošo tehniskā personāla maiņa.

LR Kultūras ministrija 2012.gada nogalē sniedza finansējumu – pusi no nepieciešamās summas rēķina apmaksai AS „Rīgas Siltumam”, citi mēģinājumi lūgt atbalstu bija nesekmīgi vai ar piedāvājumu pirkt kolekciju, LMS piederošos rentablos nekustamos īpašumus, vai visā pilnībā LMS atbrīvot no jebkāda īpašumu sloga.

Turpmākās darbības stratēģijas izvēršanai tika pieņemts, ka visas LMS īpašumā esošās ēkas un muzeja krājums ir jāuztver kā vienots LMS muzeja komplekss, kas būtu jāiekļauj Nacionālajā muzeja krājumā.

LMS finansiālā stāvokļa stabilizēšana tika sabalansēta ar radošiem pasākumiem un iekļaušanos laikmetīgās norisēs. Radošās aktivitātes un šodienas prasībām atbilstošu īpašumu pārvaldīšana ir veicinājušas LMS prestiža nostiprināšanu arī citu radošo industriju vidē. Piesaistot gan kā pasākumu organizatorus, dalībniekus un nomniekus – aktīvu, daudzveidīgu jauniešu sabiedrību, tika radīts radošais kvartāls “Kombināts MĀKSLA” Gaujas ielā 1,3,5,9, Rīgā.

Paldies visiem, kuri atsaucās un piedalījās LMS organizētājās izstādēs, diskusijās, talkās, kā arī vērtīgu padomu sniegšanā. Protams, profesionālai īpašu pārvaldei un radošo pasākumu veikšanai ir nepieciešami kvalificēti profesionāli kadri, kurus šī brīža ekonomiskajā situācijā LMS nevar piesaistīt. Tāpēc vēl jo svarīgāk atcerēties, ka tas ir mākslinieku īpašums, kas pieder māksliniekiem un mākslinieki apsaimnieko tā kā tas viņiem ir iespējams.

Būtiska vērtība ir esošās LMS tehniskās bāzes un darbnīcas, kurās var radīt mākslas darbus paliekošos materiālos un kaut arī mākslas lauks ir mainīgs un nenoturīgs, šīs bāzes – stikla, grafikas, akmenstēlniecības, bronzas, ādaspastrāde, metālapstrāde ir jāsaglabā, lai LMS var veicināt biedru radošo darbību.

Mūsu pašapziņai jāapzinās, ka LMS krājums nodrošina īpašu vietu valsts kultūrtelpā, jo mums ir otra lielākā 20.gadsimta otrās puses kolekcija valstī. Mēs esam unikāla biedrība arī Baltijas mērogā, jo nevienai citai Baltijas mākslinieku savienībai tāda mēroga kolekcijas vairs nepieder. Mēs esam atraduši veidu kā kolekciju un īpašumus integrēt laikmetīgā mākslas procesā: gan ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu veidojot izstādes reģionos, gan izvietojot savos īpašumos LMS muzeja krājumus un ekspozīcijas.

Tādejādi biedrības pārvalde līdzinās biedrībām ārzemēs, kurām pieder īpašumi, kurus iesaistot laikmetīgās norisēs tiek iegūta peļņa, bet būtiska ir biedru pašapziņa un atbildība par saviem īpašumiem.

Vienlaicīgi ar LMS finansiālā stāvokļa stabilizēšanu trīs gadu laikā tika īstenoti 100 radošie pasākumi, kuru rezonanse sabiedriskā telpā veicināja LMS pozitīvo tēlu un mākslinieka prestiža nostiprināšanu.

LMS kolekcijas darbi iedveš pārliecību un ceļ mākslinieku pašapziņu un ļoti pastāvīga ceļa izvēli, kas rada spēku un nepieciešamību arī turpmāk realizēt laikmetīgu pārvaldi un iesaisti mākslas procesos.

 

Pasaules līdzsvars ir izjaukts, un jāatceras, ka kultūra nav izklaide, gan tās pārvaldes veidošana, gan radītā produkta vērtība sniedz nepieciešamo cilvēciskās apziņas esamību. Biedrības pastāvēšana vizuālās mākslas nozares pārstāvjiem var sniegt atbalstu gan mākslinieka gaitas uzsākot, gan realizējot daiļrades radošās aktivitātes, taāu būtiska ir biedru pašapziņa un atbildība par saviem īpašumiem, par savu radošo darbību un par savu prestižu publiskā telpā.

 

 


Uz tikšanos kongresā!


Igors Dobičins