AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS 19. KONGRESS LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

LMS ATKĀRTOTĀ ĀRKĀRTAS KONGRESA REZULTĀTI

Ievēlētā LMS valde:
Inguna Irbe
Diana Laguna
Inga Brūvere
Bruno Strautiņš
Inita Reimandova
Tālivaldis Muzikants

LMS valdes priekšsÄ“dÄ“tājs:
Igors Dobičins

LMS revīzijas komisija:
Inita Ä’mane
Ilze LÄ«biete
Helga Jaksone

 LMS kongress

 

Biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" kongress pēc LMS statūtiem notiek ne mazāk kā reizi trijos gados.

 

 

 


Cienītās dāmas, godātie kungi! Mākslinieki!


2014. gada 18. oktobrÄ«, norisināsies biedrÄ«bas „Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba” 20. kongress – ārkārtas kongress, ko sasauca 1/10 daļa LMS biedru.

ŠÄda situācija - ārkārtas kongresa sasaukšana, ir izveidojusies, jo pÄ“c dažu biedru iniciatÄ«vas tiesā tika iesniegta prasÄ«ba, apstrÄ«dot iepriekšÄ“jā LMS 19.kongresa sasaukšanas likumÄ«bu, un tiesa šo prasÄ«bu apmierināja. ŠobrÄ«d Augstākajā tiesā ir iesniegts pieteikums turpināt lietas izskatÄ«šanu. Pašlaik pÄ“c atsevišÄ·u biedru iniciatÄ«vas ir slÄ“gts biedrÄ«bas konts un biedrÄ«bas darbÄ«ba ir paralizÄ“ta. ŠÄ«s darbÄ«bas mÄ“rÄ·is, acÄ«mredzot, ir panākt biedrÄ«bas likvidāciju.

 

Kongresa norise ir satikšanās punkts, kad jāpārvÄ“rtÄ“ esošÄ situācija, un jāizvirza priekšlikumus biedrÄ«bas turpmākās darbÄ«bas un efektivitātes uzlabošanā.

IzvÄ“rtÄ“jot LMS darbÄ«bu iepriekšÄ“jos gados (2011-2014), jāsecina, ka kopš 2011.gada šÄ«s valdes ietvaros irveikta nozÄ«mÄ«ga LMS radošÄ un ekonomiskā reforma, kuras rezultātā tika pilnÄ«bā izmainÄ«ta LMS pārvalde.

Pie LMS iepriekšÄ“jā pārvaldÄ«šanas modeļa radās situācija, ka biedrÄ«bai piederošais meitas uzņēmums SIA „Saimnieks MS” ekonomiski darbojās pilnÄ«gi patstāvÄ«gi, LMS valdei nebija iespÄ“jas kontrolÄ“t tās ikdienā veiktos tÄ“riņus, ienākumu gÅ«šanas efektivitāti, rÄ“Ä·inu par saņemtajiem pakalpojumiem apmaksas disciplÄ«nu, kā rezultātā apzināti vai neapzināti biedrÄ«ba tika virzÄ«ta uz bankrotu. Bija izveidojies absurda situācija, ka LMS, kuras Ä«pašumā atradās nozÄ«mÄ«gi nekustamie Ä«pašumi, nebija pieejas pie to apkalpojošajiem bankas kontiem.

Īpašumus kopš 2011.gada 1.decembra pārvalda LMS, tādejādi tika mainÄ«ts saimnieciskais modelis, to veicināja tādi faktori kā rezerves fonda izsÄ«kums un SIA “Saimnieks - MS” pasludinātā maksātnespÄ“ja, kā arÄ« SIA “Saimnieks - MS” nenokārtotās parādsaistÄ«bas par 2010. un 2011.gadu. Tā rezultātā norisinājās: 2012./2013.gadā siltumapgādes nepieslÄ“gšana Zvārtavas pilÄ« un 11.novembra krastmalā 35, pārvaldnieka maiņa Zvārtavas pilÄ«, LMS biroja darbinieku maiņa, ārpakalpojumu sniedzÄ“ju maiņa: grāmatvedÄ«ba, jurists un Ä«pašumos strādājošo tehniskā personāla maiņa.

LR KultÅ«ras ministrija 2012.gada nogalÄ“ sniedza finansÄ“jumu – pusi no nepieciešamās summas rÄ“Ä·ina apmaksai AS „RÄ«gas Siltumam”, citi mÄ“Ä£inājumi lÅ«gt atbalstu bija nesekmÄ«gi vai ar piedāvājumu pirkt kolekciju, LMS piederošos rentablos nekustamos Ä«pašumus, vai visā pilnÄ«bā LMS atbrÄ«vot no jebkāda Ä«pašumu sloga.

Turpmākās darbÄ«bas stratÄ“Ä£ijas izvÄ“ršanai tika pieņemts, ka visas LMS Ä«pašumā esošÄs Ä“kas un muzeja krājums ir jāuztver kā vienots LMS muzeja komplekss, kas bÅ«tu jāiekļauj Nacionālajā muzeja krājumā.

LMS finansiālā stāvokļa stabilizÄ“šana tika sabalansÄ“ta ar radošiem pasākumiem un iekļaušanos laikmetÄ«gās norisÄ“s. RadošÄs aktivitātes un šodienas prasÄ«bām atbilstošu Ä«pašumu pārvaldÄ«šana ir veicinājušas LMS prestiža nostiprināšanu arÄ« citu radošo industriju vidÄ“. Piesaistot gan kā pasākumu organizatorus, dalÄ«bniekus un nomniekus – aktÄ«vu, daudzveidÄ«gu jauniešu sabiedrÄ«bu, tika radÄ«ts radošais kvartāls “Kombināts MÄ€KSLA” Gaujas ielā 1,3,5,9, RÄ«gā.

Paldies visiem, kuri atsaucās un piedalÄ«jās LMS organizÄ“tājās izstādÄ“s, diskusijās, talkās, kā arÄ« vÄ“rtÄ«gu padomu sniegšanā. Protams, profesionālai Ä«pašu pārvaldei un radošo pasākumu veikšanai ir nepieciešami kvalificÄ“ti profesionāli kadri, kurus šÄ« brīža ekonomiskajā situācijā LMS nevar piesaistÄ«t. TāpÄ“c vÄ“l jo svarÄ«gāk atcerÄ“ties, ka tas ir mākslinieku Ä«pašums, kas pieder māksliniekiem un mākslinieki apsaimnieko tā kā tas viņiem ir iespÄ“jams.

BÅ«tiska vÄ“rtÄ«ba ir esošÄs LMS tehniskās bāzes un darbnÄ«cas, kurās var radÄ«t mākslas darbus paliekošos materiālos un kaut arÄ« mākslas lauks ir mainÄ«gs un nenoturÄ«gs, šÄ«s bāzes – stikla, grafikas, akmenstÄ“lniecÄ«bas, bronzas, ādaspastrāde, metālapstrāde ir jāsaglabā, lai LMS var veicināt biedru radošo darbÄ«bu.

MÅ«su pašapziņai jāapzinās, ka LMS krājums nodrošina Ä«pašu vietu valsts kultÅ«rtelpā, jo mums ir otra lielākā 20.gadsimta otrās puses kolekcija valstÄ«. MÄ“s esam unikāla biedrÄ«ba arÄ« Baltijas mÄ“rogā, jo nevienai citai Baltijas mākslinieku savienÄ«bai tāda mÄ“roga kolekcijas vairs nepieder. MÄ“s esam atraduši veidu kā kolekciju un Ä«pašumus integrÄ“t laikmetÄ«gā mākslas procesā: gan ar Valsts KultÅ«rkapitāla fonda finansÄ“jumu veidojot izstādes reÄ£ionos, gan izvietojot savos Ä«pašumos LMS muzeja krājumus un ekspozÄ«cijas.

Tādejādi biedrÄ«bas pārvalde lÄ«dzinās biedrÄ«bām ārzemÄ“s, kurām pieder Ä«pašumi, kurus iesaistot laikmetÄ«gās norisÄ“s tiek iegÅ«ta peļņa, bet bÅ«tiska ir biedru pašapziņa un atbildÄ«ba par saviem Ä«pašumiem.

VienlaicÄ«gi ar LMS finansiālā stāvokļa stabilizÄ“šanu trÄ«s gadu laikā tika Ä«stenoti 100 radošie pasākumi, kuru rezonanse sabiedriskā telpā veicināja LMS pozitÄ«vo tÄ“lu un mākslinieka prestiža nostiprināšanu.

LMS kolekcijas darbi iedveš pārliecÄ«bu un ceļ mākslinieku pašapziņu un ļoti pastāvÄ«ga ceļa izvÄ“li, kas rada spÄ“ku un nepieciešamÄ«bu arÄ« turpmāk realizÄ“t laikmetÄ«gu pārvaldi un iesaisti mākslas procesos.

 

Pasaules lÄ«dzsvars ir izjaukts, un jāatceras, ka kultÅ«ra nav izklaide, gan tās pārvaldes veidošana, gan radÄ«tā produkta vÄ“rtÄ«ba sniedz nepieciešamo cilvÄ“ciskās apziņas esamÄ«bu. BiedrÄ«bas pastāvÄ“šana vizuālās mākslas nozares pārstāvjiem var sniegt atbalstu gan mākslinieka gaitas uzsākot, gan realizÄ“jot daiļrades radošÄs aktivitātes, taču bÅ«tiska ir biedru pašapziņa un atbildÄ«ba par saviem Ä«pašumiem, par savu radošo darbÄ«bu un par savu prestižu publiskā telpā.

 

 


Uz tikšanos kongresā!


Igors Dobičins