AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Latvijas Mākslinieku savienības statūti

 

BIEDRĪBAS

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

STATŪTI

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   BiedrÄ«bas nosaukums – Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba (saÄ«sinājumā – LMS), angļu valodā – The Artists’ Union of Latvia (AUL), turpmāk tekstā – LMS.

1.2.   LMS ir 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienÄ«bas un Latvijas PSR Mākslinieku savienÄ«bas Mākslas fonda, kā arÄ« sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas mantas, tiesÄ«bu un saistÄ«bu pārņēmÄ“ja.

1.3.   LMS ir profesionāla radoša organizācija vizuālo mākslu jomā.

1.4. LMS Ä«pašumā esošÄs Ä“kas un LMS muzeja krājums ir vienots LMS muzeja komplekss.

 

2. LMS mÄ“rÄ·i un uzdevumi

2.1.   LMS mÄ“rÄ·i ir:

2.1.1.  veicināt mākslas attÄ«stÄ«bu un kultÅ«ras vÄ“rtÄ«bu saglabāšanu Latvijā;

2.1.2.  aizstāvÄ“t radošo brÄ«vÄ«bu un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesÄ«bas un intereses;

2.1.3.  paplašināt sabiedrÄ«bas izglÄ«tÄ«bas un informācijas iespÄ“jas vizuālo mākslu jomā.

2.2.   LMS mÄ“rÄ·iem nav peļņas gÅ«šanas nolÅ«ka un rakstura.

2.3.   MÄ“rÄ·u Ä«stenošanai LMS veic šÄdus uzdevumus:

2.3.1. aktÄ«vi piedalās Latvijas valsts kultÅ«rpolitikas apspriešanā, veidošanā un Ä«stenošanā;

2.3.2.  veicina jaunradei labvÄ“lÄ«gus apstākļus, Latvijas garÄ«gās un materiālās kultÅ«ras vispusÄ«gu attÄ«stÄ«bu;

2.3.3.  deleģē pārstāvjus padomÄ“s, ekspertu komisijās u. c. institÅ«cijās, kur izlemj kultÅ«ras un citus sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bas jautājumus;

2.3.4.  aizstāv un pārstāv mākslinieku un mākslas zinātnieku intereses valsts pārvaldes un pašvaldÄ«bu institÅ«cijās tiesisko, sociālo, mākslinieku darbnÄ«cu u. c. jautājumu kārtošanā;

2.3.5.  iesniedz LR Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldÄ«bām, tiesu un tiesÄ«bsargājošÄm iestādÄ“m ierosinājumus, likumprojektus un lÄ“mumprojektus jautājumos, kas skar mākslu un kultÅ«ru, tai skaitā par nodokļu politikas, muitas, sociālās aizsardzÄ«bas, mākslas izglÄ«tÄ«bas jautājumiem;

2.3.6.  realizÄ“ profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi vizuālo mākslu jomā, apliecina mākslinieku, mākslas zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;

2.3.7.  nodrošina LMS biedru radošÄs darbÄ«bas datu reÄ£istra izveidi un uzturÄ“šanu;

2.3.8.  nodrošina starptautiskās un vietÄ“jās informācijas, kā arÄ« LMS aktuālās informācijas apriti un pieejamÄ«bu. LMS galvenais informācijas nesÄ“js ir mājas lapa www.lms.lv;

2.3.9. veic izstāžu darbÄ«bu Latvijā un ārzemÄ“s;

2.3.10.  nodarbojas ar izdevÄ“jdarbÄ«bu statÅ«tos noteikto mÄ“rÄ·u un uzdevumu realizÄ“šanai;

2.3.11. nodrošina LMS muzeja krājuma vienotu saglabāšanu, papildināšanu un iekļaušanu kultÅ«ras apritÄ“;

2.3.12.  papilddarbÄ«bas veidā veic saimniecisko darbÄ«bu, kas saistÄ«ta ar Ä«pašuma uzturÄ“šanu un izmantošanu, kā arÄ« papilddarbÄ«bas veidā veic citu saimniecisko darbÄ«bu, lai realizÄ“tu statÅ«tos noteiktos mÄ“rÄ·us un uzdevumus;

2.3.13.  iegÅ«st savā Ä«pašumā kustamu un nekustamu mantu, vÄ“rtspapÄ«rus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātÄ“s, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrÄ«bās LMS statÅ«tos noteikto mÄ“rÄ·u un uzdevumu realizÄ“šanai;

2.3.14.  saņem ziedojumus, nodarbojas ar lÄ«dzekļu piesaistÄ«šanu vizuālās mākslas un mākslas izpÄ“tes projektiem, mÄ“rÄ·programmām, lai realizÄ“tu statÅ«tos paredzÄ“tos mÄ“rÄ·us un uzdevumus;

2.3.15.  likumos noteiktā kārtÄ«bā pilda atsevišÄ·as tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;

2.3.16.   veic citus ar LMS mÄ“rÄ·i saistÄ«tus uzdevumus.

2.4.   LMS var normatÄ«vajos aktos noteiktajos noteiktā kārtÄ«bā pretendÄ“t un iegÅ«t sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus biedrÄ«bu likumos noteiktos statusus.

2.5.   LMS var dibināt profesionālās attÄ«stÄ«bas, pašpalÄ«dzÄ«bas, mākslas veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u.c. fondus un nodibinājumus, kā arÄ« piešÄ·irt stipendijas un prÄ“mijas.

 

3. BiedrÄ«bas darbÄ«bas termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslÄ“gšana no BiedrÄ«bas

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. LÄ“mumu par biedra uzņemšanu BiedrÄ«bā pieņem valde. Valdei pieteicÄ“ja lÅ«gums ir jāizskata tuvākās sÄ“des laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sÄ“di, kurā izskata pieteicÄ“ja lÅ«gumu, ir jāuzaicina pats pieteicÄ“js un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.

PieteicÄ“ja neierašanās nav šÄ·Ä“rslis valdes lÄ“muma pieņemšanai. Valdei motivÄ“ts lÄ“mums rakstveidā jāpaziņo pieteicÄ“jam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lÄ“mumu pieteicÄ“js rakstveidā var pārsÅ«dzÄ“t biedru kopsapulcei. Ja arÄ« biedru kopsapulce noraida pieteicÄ“ja lÅ«gumu, pieteicÄ“js nav uzņemts par BiedrÄ«bas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pÄ“c gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu (kalendāro) nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.

4.6. Jautājumu par BiedrÄ«bas biedra izslÄ“gšanu valde izskata tuvākās sÄ“des laikā, uzaicinot izslÄ“dzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. IzslÄ“dzamā biedra neierašanās nav šÄ·Ä“rslis valdes lÄ“muma pieņemšanai. Valdei lÄ“mums par biedra izslÄ“gšanu no biedrÄ«bas un šÄ lÄ“muma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslÄ“dzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedram ir šÄdas tiesÄ«bas:

5.1.1.  piedalÄ«ties LMS pārvaldÄ“, tikt ievÄ“lÄ“tam LMS institÅ«cijās;

5.1.2.  saņemt informāciju par LMS darbÄ«bu, tai skaitā iepazÄ«ties ar visu LMS institÅ«ciju protokoliem, lÄ“mumiem un rÄ«kojumiem;

5.1.3.  piedalÄ«ties visos LMS organizÄ“tajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMS darbÄ«bu un tās uzlabošanu, aizstāvÄ“t savu viedokli;

5.1.4.  saņemt LMS biedra karti;

5.1.5.  izmantot visas LMS biedra priekšrocÄ«bas.

5.2.   Biedram ir šÄdi pienākumi:

5.2.1.  ievÄ“rot LMS statÅ«tus un pildÄ«t Kongresa un valdes lÄ“mumus;

5.2.2.  regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmÄ“ru nosaka valde ar savu lÄ“mumu;

5.2.3.  saudzÄ“t LMS mantu;

5.2.4.  piedalÄ«ties Kongresā un ar savu aktÄ«vu lÄ«dzdarbÄ«bu atbalstÄ«t LMS mÄ“rÄ·u un uzdevuma realizÄ“šanu;

5.2.5.  regulāri sniegt informāciju par adreses, telefona maiņu LMS sekretariātam un regulāri iesniegt ziņas un materiālus personÄ«gās lietas papildināšanai LMS Biedru reÄ£istrā.

5.3.   SaistÄ«bas Biedram var noteikt ar Kongresa vai valdes lÄ“mumu. Nosakot biedram saistÄ«bas, kas atšÄ·iras no citu biedru saistÄ«bām, ir nepieciešama šÄ biedra piekrišana.

5.4.   LMS neatbild par biedra saistÄ«bām un biedrs neatbild par LMS saistÄ«bām.

 

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kongress.


7. Biedru sapulces (Kongresa) sasaukšana un lÄ“mumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ( turpmāk – Kongress) ir augstākā BiedrÄ«bas lÄ“mÄ“jinstitÅ«cija.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējais Kongress tiek sasaukta vienu reizi trīs gados.

7.4. Ä€rkārtas Kongress var tikt sasaukts pÄ“c valdes iniciatÄ«vas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa BiedrÄ«bas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja Kongress nav lemttiesÄ«gs kvoruma trÅ«kuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesÄ«gs pieņemt lÄ“mumus neatkarÄ«gi no klātesošo biedru skaita, ar nosacÄ«jumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Kongresa lÄ“mums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. LÄ“mums par statÅ«tu grozÄ«jumiem, BiedrÄ«bas darbÄ«bas izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9.   Kongresa ekskluzÄ«vā kompetencÄ“ ietilpst:

7.9.1. LMS statÅ«tu apstiprināšana un grozÄ«šana;

7.9.2.  valdes un valdes priekšsÄ“dÄ“tāja (turpmāk saukts Prezidents) ievÄ“lÄ“šana;

7.9.3.  revidenta ievÄ“lÄ“šana;

7.9.4.  lÄ“mumu par LMS darbÄ«bas izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;

7.9.5.lÄ“mumu pieņemšana par nekustamo Ä«pašumu RÄ«gā, 11.novembra krastmalā 35 un Zvārtavas pils kompleksa AlÅ«ksnes rajona Gaujienas pagastā, Gaujas iela 1, Gaujas iela 3, Gaujas iela 5, Gaujas iela 9, BiÄ·ernieku iela 140, RÄ«gā, kā arÄ« LMS muzeja krājuma atsavināšanu vai apgrÅ«tināšanu t.sk. ieÄ·Ä«lāšanu.

 

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļus un valdes priekšsÄ“dÄ“tāju (prezidentu) ievÄ“l Kongress no biedru vidus, aizklāti balsojot.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsÄ“dÄ“tājs (prezidents) ir tiesÄ«gs pārstāvÄ“t sabiedrÄ«bu atsevišÄ·i. Valdes loceklis, kas nav valdes priekšsÄ“dÄ“tājs (prezidents) ir tiesÄ«gs pārstāvÄ“t BiedrÄ«bu kopā ar 3 (trÄ«s) valdes locekļiem.

8.5. Valdes priekšsÄ“dÄ“tājs (prezidents) par pilda savus pienākumus par atlÄ«dzÄ«bu, ko nosaka valdes sÄ“dÄ“.

8.6. Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi mÄ“nesÄ«. Valdes sÄ“des tiek protokolÄ“tas, protokolu ar savu parakstu apliecina valdes locekļi, kuri ir piedalÄ«jušies sÄ“dÄ“.

8.7. Valdes priekšsÄ“dÄ“tājs (prezidents) vada valdes darbu, par savu darbu tas ir atbildÄ«gs un atskaitās Kongresam.

8.8.   Valde pārzina un vada LMS lietas, pārvalda LMS mantu un rÄ«kojas ar tās lÄ«dzekļiem atbilstoši statÅ«tiem un Kongresa lÄ“mumiem.

8.9. Valde ir lemttiesÄ«ga, ja tajā piedalās divas trešdaļas (2/3) no valdes locekļiem.

8.10.  Valde lÄ“mumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlÄ«dzÄ«gās daļās, lÄ“muma pieņemšanā prezidenta balss ir izšÄ·irošÄ.

8.11.  Valdi vai valdes locekli var atsaukt Kongress ar savu lÄ“mumu, ja valde vai valdes loceklis nepilda vai nepienācÄ«gi pilda savus pienākumus, nespÄ“j vadÄ«t LMS, nodara kaitÄ“jumu LMS interesÄ“m, kā arÄ« gadÄ«jumos, kad valde vai valdes loceklis zaudÄ“ Kongresa uzticÄ«bu.


9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis un nesastāv darba attiecībās ar LMS.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic BiedrÄ«bas mantas un finanšu lÄ«dzekļu revÄ«ziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par BiedrÄ«bas finanšu un saimnieciskās darbÄ«bas uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina BiedrÄ«bas gada pārskatu tikai pÄ“c Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.6. Revidents pilda pienākumus bez atlīdzības.

 

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu.

 

11. LMS likvidācija

11.1.   LMS darbÄ«ba izbeidzas:

11.1.1.  ar Kongresa lÄ“mumu;

11.1.2.  uzsākot LMS bankrota procedÅ«ru;

11.1.3.  biedru skaitam samazinoties lÄ«dz vienam;

11.1.4. ar tiesas nolēmumu;

11.1.5.  citos ar likumu noteiktajos gadÄ«jumos.

11.2.     LMS likvidācijas process notiek saskaņā ar likumu.

 

 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2014.gada 01.novembrī Atkārtotā ārkārtas kongresā

 

Latvijas Mākslinieku savienības

valdes priekšsÄ“dÄ“tājs   Igors Dobičins