AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Latvijas Mākslinieku savienības statūti

 

BIEDRĪBAS

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

STATŪTI

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Biedrības nosaukums – Latvijas Mākslinieku savienība (saīsinājumā – LMS), angļu valodā – The Artists’ Union of Latvia (AUL), turpmāk tekstā – LMS.

1.2.   LMS ir 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku savienības mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

1.3.   LMS ir profesionāla radoša organizācija vizuālo mākslu jomā.

1.4. LMS īpašumā esošās ēkas un LMS muzeja krājums ir vienots LMS muzeja komplekss.

 

2. LMS mērķi un uzdevumi

2.1.   LMS mērķi ir:

2.1.1.  veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;

2.1.2.  aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;

2.1.3.  paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.

2.2.   LMS mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

2.3.   Mērķu īstenošanai LMS veic šādus uzdevumus:

2.3.1. aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā, veidošanā un īstenošanā;

2.3.2.  veicina jaunradei labvēlīgus apstākļus, Latvijas garīgās un materiālās kultūras vispusīgu attīstību;

2.3.3.  deleģē pārstāvjus padomēs, ekspertu komisijās u. c. institūcijās, kur izlemj kultūras un citus sabiedrības attīstības jautājumus;

2.3.4.  aizstāv un pārstāv mākslinieku un mākslas zinātnieku intereses valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās tiesisko, sociālo, mākslinieku darbnīcu u. c. jautājumu kārtošanā;

2.3.5.  iesniedz LR Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām, tiesu un tiesībsargājošām iestādēm ierosinājumus, likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar mākslu un kultūru, tai skaitā par nodokļu politikas, muitas, sociālās aizsardzības, mākslas izglītības jautājumiem;

2.3.6.  realizē profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi vizuālo mākslu jomā, apliecina mākslinieku, mākslas zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;

2.3.7.  nodrošina LMS biedru radošās darbības datu reģistra izveidi un uzturēšanu;

2.3.8.  nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas, kā arī LMS aktuālās informācijas apriti un pieejamību. LMS galvenais informācijas nesējs ir mājas lapa www.lms.lv;

2.3.9. veic izstāžu darbību Latvijā un ārzemēs;

2.3.10.  nodarbojas ar izdevējdarbību statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.11. nodrošina LMS muzeja krājuma vienotu saglabāšanu, papildināšanu un iekļaušanu kultūras apritē;

2.3.12.  papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī papilddarbības veidā veic citu saimniecisko darbību, lai realizētu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;

2.3.13.  iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrībās LMS statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.14.  saņem ziedojumus, nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu vizuālās mākslas un mākslas izpētes projektiem, mērķprogrammām, lai realizētu statūtos paredzētos mērķus un uzdevumus;

2.3.15.  likumos noteiktā kārtībā pilda atsevišķas tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;

2.3.16.   veic citus ar LMS mērķi saistītus uzdevumus.

2.4.   LMS var normatīvajos aktos noteiktajos noteiktā kārtībā pretendēt un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus biedrību likumos noteiktos statusus.

2.5.   LMS var dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, mākslas veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u.c. fondus un nodibinājumus, kā arī piešķirt stipendijas un prēmijas.

 

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taāu ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu (kalendāro) nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedram ir šādas tiesības:

5.1.1.  piedalīties LMS pārvaldē, tikt ievēlētam LMS institūcijās;

5.1.2.  saņemt informāciju par LMS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LMS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.  piedalīties visos LMS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.  saņemt LMS biedra karti;

5.1.5.  izmantot visas LMS biedra priekšrocības.

5.2.   Biedram ir šādi pienākumi:

5.2.1.  ievērot LMS statūtus un pildīt Kongresa un valdes lēmumus;

5.2.2.  regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu;

5.2.3.  saudzēt LMS mantu;

5.2.4.  piedalīties Kongresā un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LMS mērķu un uzdevuma realizēšanu;

5.2.5.  regulāri sniegt informāciju par adreses, telefona maiņu LMS sekretariātam un regulāri iesniegt ziņas un materiālus personīgās lietas papildināšanai LMS Biedru reģistrā.

5.3.   Saistības Biedram var noteikt ar Kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.   LMS neatbild par biedra saistībām un biedrs neatbild par LMS saistībām.

 

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kongress.


7. Biedru sapulces (Kongresa) sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ( turpmāk – Kongress) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējais Kongress tiek sasaukta vienu reizi trīs gados.

7.4. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9.   Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

7.9.1. LMS statūtu apstiprināšana un grozīšana;

7.9.2.  valdes un valdes priekšsēdētāja (turpmāk saukts Prezidents) ievēlēšana;

7.9.3.  revidenta ievēlēšana;

7.9.4.  lēmumu par LMS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;

7.9.5.lēmumu pieņemšana par nekustamo īpašumu Rīgā, 11.novembra krastmalā 35 un Zvārtavas pils kompleksa Alūksnes rajona Gaujienas pagastā, Gaujas iela 1, Gaujas iela 3, Gaujas iela 5, Gaujas iela 9, Biķernieku iela 140, Rīgā, kā arī LMS muzeja krājuma atsavināšanu vai apgrūtināšanu t.sk. ieķīlāšanu.

 

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju (prezidentu) ievēl Kongress no biedru vidus, aizklāti balsojot.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Valdes loceklis, kas nav valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopā ar 3 (trīs) valdes locekļiem.

8.5. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) par pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko nosaka valdes sēdē.

8.6. Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolu ar savu parakstu apliecina valdes locekļi, kuri ir piedalījušies sēdē.

8.7. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vada valdes darbu, par savu darbu tas ir atbildīgs un atskaitās Kongresam.

8.8.   Valde pārzina un vada LMS lietas, pārvalda LMS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un Kongresa lēmumiem.

8.9. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas (2/3) no valdes locekļiem.

8.10.  Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgās daļās, lēmuma pieņemšanā prezidenta balss ir izšķirošā.

8.11.  Valdi vai valdes locekli var atsaukt Kongress ar savu lēmumu, ja valde vai valdes loceklis nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus, nespēj vadīt LMS, nodara kaitējumu LMS interesēm, kā arī gadījumos, kad valde vai valdes loceklis zaudē Kongresa uzticību.


9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis un nesastāv darba attiecībās ar LMS.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taāu ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.6. Revidents pilda pienākumus bez atlīdzības.

 

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu.

 

11. LMS likvidācija

11.1.   LMS darbība izbeidzas:

11.1.1.  ar Kongresa lēmumu;

11.1.2.  uzsākot LMS bankrota procedūru;

11.1.3.  biedru skaitam samazinoties līdz vienam;

11.1.4. ar tiesas nolēmumu;

11.1.5.  citos ar likumu noteiktajos gadījumos.

11.2.     LMS likvidācijas process notiek saskaņā ar likumu.

 

 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2014.gada 01.novembrī Atkārtotā ārkārtas kongresā

 

Latvijas Mākslinieku savienības

valdes priekšsēdētājs   Igors Dobičins