AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Latvijas Mākslinieku savienības statūti


BIEDRĪBAS

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

STATŪTI

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Biedrības nosaukums – Latvijas Mākslinieku savienība (saīsinājumā – LMS), angļu valodā – The Artists’ Union of Latvia (AUL), turpmāk tekstā – LMS.

1.2.   LMS ir 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku savienības mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

1.3.   LMS ir profesionāla radoša organizācija vizuālo mākslu jomā.

1.4. LMS īpašumā esošās ēkas un LMS muzeja krājums ir vienots LMS muzeja komplekss.

 

2. LMS mērķi un uzdevumi

2.1.   LMS mērķi ir:

2.1.1.  veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;

2.1.2.  aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;

2.1.3.  paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.

2.2.   LMS mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

2.3.   Mērķu īstenošanai LMS veic šādus uzdevumus:

2.3.1. aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā, veidošanā un īstenošanā;

2.3.2.  veicina jaunradei labvēlīgus apstākļus, Latvijas garīgās un materiālās kultūras vispusīgu attīstību;

2.3.3.  deleģē pārstāvjus padomēs, ekspertu komisijās u. c. institūcijās, kur izlemj kultūras un citus sabiedrības attīstības jautājumus;

2.3.4.  aizstāv un pārstāv mākslinieku un mākslas zinātnieku intereses valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās tiesisko, sociālo, mākslinieku darbnīcu u. c. jautājumu kārtošanā;

2.3.5.  iesniedz LR Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām, tiesu un tiesībsargājošām iestādēm ierosinājumus, likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar mākslu un kultūru, tai skaitā par nodokļu politikas, muitas, sociālās aizsardzības, mākslas izglītības jautājumiem;

2.3.6.  realizē profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi vizuālo mākslu jomā, apliecina mākslinieku, mākslas zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;

2.3.7.  nodrošina LMS biedru radošās darbības datu reģistra izveidi un uzturēšanu;

2.3.8.  nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas, kā arī LMS aktuālās informācijas apriti un pieejamību. LMS galvenais informācijas nesējs ir mājas lapa www.lms.lv;

2.3.9. veic izstāžu darbību Latvijā un ārzemēs;

2.3.10.  nodarbojas ar izdevējdarbību statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.11. nodrošina LMS muzeja krājuma vienotu saglabāšanu, papildināšanu un iekļaušanu kultūras apritē;

2.3.12.  papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī papilddarbības veidā veic citu saimniecisko darbību, lai realizētu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;

2.3.13.  iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrībās LMS statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.14.  saņem ziedojumus, nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu vizuālās mākslas un mākslas izpētes projektiem, mērķprogrammām, lai realizētu statūtos paredzētos mērķus un uzdevumus;

2.3.15.  likumos noteiktā kārtībā pilda atsevišķas tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;

2.3.16.   veic citus ar LMS mērķi saistītus uzdevumus.

2.4.   LMS var normatīvajos aktos noteiktajos noteiktā kārtībā pretendēt un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus biedrību likumos noteiktos statusus.

2.5.   LMS var dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, mākslas veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u.c. fondus un nodibinājumus, kā arī piešķirt stipendijas un prēmijas.

 

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taāu ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu (kalendāro) nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedram ir šādas tiesības:

5.1.1.  piedalīties LMS pārvaldē, tikt ievēlētam LMS institūcijās;

5.1.2.  saņemt informāciju par LMS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LMS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.  piedalīties visos LMS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.  saņemt LMS biedra karti;

5.1.5.  izmantot visas LMS biedra priekšrocības.

5.2.   Biedram ir šādi pienākumi:

5.2.1.  ievērot LMS statūtus un pildīt Kongresa un valdes lēmumus;

5.2.2.  regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu;

5.2.3.  saudzēt LMS mantu;

5.2.4.  piedalīties Kongresā un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LMS mērķu un uzdevuma realizēšanu;

5.2.5.  regulāri sniegt informāciju par adreses, telefona maiņu LMS sekretariātam un regulāri iesniegt ziņas un materiālus personīgās lietas papildināšanai LMS Biedru reģistrā.

5.3.   Saistības Biedram var noteikt ar Kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.   LMS neatbild par biedra saistībām un biedrs neatbild par LMS saistībām.

 

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kongress.

 

7. Biedru sapulces (Kongresa) sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ( turpmāk – Kongress) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējais Kongress tiek sasaukta vienu reizi trīs gados.

7.4. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9.   Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

7.9.1. LMS statūtu apstiprināšana un grozīšana;

7.9.2.  valdes un valdes priekšsēdētāja (turpmāk saukts Prezidents) ievēlēšana;

7.9.3.  revidenta ievēlēšana;

7.9.4.  lēmumu par LMS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;

7.9.5.lēmumu pieņemšana par nekustamo īpašumu Rīgā, 11.novembra krastmalā 35 un Zvārtavas pils kompleksa Alūksnes rajona Gaujienas pagastā, Gaujas iela 1, Gaujas iela 3, Gaujas iela 5, Gaujas iela 9, Biķernieku iela 140, Rīgā, kā arī LMS muzeja krājuma atsavināšanu vai apgrūtināšanu t.sk. ieķīlāšanu.

 

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju (prezidentu) ievēl Kongress no biedru vidus, aizklāti balsojot.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Valdes loceklis, kas nav valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopā ar 3 (trīs) valdes locekļiem.

8.5. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) par pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko nosaka valdes sēdē.

8.6. Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolu ar savu parakstu apliecina valdes locekļi, kuri ir piedalījušies sēdē.

8.7. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) vada valdes darbu, par savu darbu tas ir atbildīgs un atskaitās Kongresam.

8.8.   Valde pārzina un vada LMS lietas, pārvalda LMS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un Kongresa lēmumiem.

8.9. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas (2/3) no valdes locekļiem.

8.10.  Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgās daļās, lēmuma pieņemšanā prezidenta balss ir izšķirošā.

8.11.  Valdi vai valdes locekli var atsaukt Kongress ar savu lēmumu, ja valde vai valdes loceklis nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus, nespēj vadīt LMS, nodara kaitējumu LMS interesēm, kā arī gadījumos, kad valde vai valdes loceklis zaudē Kongresa uzticību.

 

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis un nesastāv darba attiecībās ar LMS.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taāu ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.6. Revidents pilda pienākumus bez atlīdzības.

 

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu.

 

11. LMS likvidācija

11.1.   LMS darbība izbeidzas:

11.1.1.  ar Kongresa lēmumu;

11.1.2.  uzsākot LMS bankrota procedūru;

11.1.3.  biedru skaitam samazinoties līdz vienam;

11.1.4. ar tiesas nolēmumu;

11.1.5.  citos ar likumu noteiktajos gadījumos.

11.2.     LMS likvidācijas process notiek saskaņā ar likumu.

 

 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2014.gada 01.novembrī Atkārtotā ārkārtas kongresā

 

Latvijas Mākslinieku savienības

valdes priekšsēdētājs   Igors Dobičins