AKTUALITĀTES LMS PROJEKTI RECENZIJAS INTERVIJAS LMS VĒSTURE LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS LMS TALKAS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Latvijas Mākslinieku savienības statūti

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

1.1.   Biedrības nosaukums ir – Latvijas Mākslinieku savienība (saīsinājumā – LMS), angļu valodā – The Artists’Union of Latvia (AUL), turpmāk tekstā – LMS.

1.2.   LMS ir 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku savienības mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

1.3.   LMS ir profesionāla radoša organizācija vizuālo mākslu jomā.

 

 1. 2.     nodaļa. LMS mērķi un uzdevumi

 

 

2.1.   LMS mērķi ir:

2.1.1.                               veicināt mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;

2.1.2.                              aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses;

2.1.3.                              paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.

2.2.   LMS mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

2.3.   Mērķu īstenošanai LMS veic šādus uzdevumus:

2.3.1.                              aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā, veidošanā un īstenošanā;

2.3.2.                              veicina jaunradei labvēlīgus apstākļus, Latvijas garīgās un materiālās kultūras vispusīgu attīstību;

2.3.3.                              deleģē pārstāvjus padomēs, ekspertu komisijās u. c. institūcijās, kur izlemj kultūras un citus sabiedrības attīstības jautājumus;

2.3.4.                              aizstāv un pārstāv mākslinieku un mākslas zinātnieku intereses valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās tiesisko, sociālo, mākslinieku darbnīcu u. c. jautājumu kārtošanā;

2.3.5.                              iesniedz LR Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām, tiesu un tiesībsargājošām iestādēm ierosinājumus, likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar mākslu un kultūru, tai skaitā par nodokļu politikas, muitas, sociālās aizsardzības, mākslas izglītības jautājumiem;

2.3.6.                              realizē profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi vizuālo mākslu jomā, apliecina mākslinieku, mākslas zinātnieku profesionālo statusu un kvalifikāciju, izsniedz izziņas;

2.3.7.                              nodrošina LMS biedru radošās darbības datu reģistra izveidi un uzturēšanu;

2.3.8.                              nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas, kā arī LMS aktuālās informācijas apriti un pieejamību. LMS galvenais informācijas nesējs ir mājas lapa www.msav.lv;

2.3.9.                              veic izstāžu darbību Latvijā un ārzemēs;

2.3.10.                          nodarbojas ar izdevējdarbību statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.11.                          nodrošina LMS muzeja krājuma vienotu saglabāšanu, papildināšanu un iekļaušanu kultūras apritē;

2.3.12.                          papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī papilddarbības veidā veic citu saimniecisko darbību, lai realizētu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;

2.3.13.                          iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrībās LMS statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai;

2.3.14.                          saņem ziedojumus, nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu vizuālās mākslas un mākslas izpētes projektiem, mērķprogrammām, lai realizētu statūtos paredzētos mērķus un uzdevumus;

2.3.15.                          likumos noteiktā kārtībā pilda atsevišķas tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;

2.3.16.                          veic citus ar LMS mērķi saistītus uzdevumus.

2.4.   LMS var normatīvajos aktos noteiktajos noteiktā kārtībā pretendēt un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus biedrību likumos noteiktos statusus.

2.5.   LMS var dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, mākslas veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u.c. fondus un nodibinājumus, kā arī piešķirt stipendijas un prēmijas.

 

 1. 3.     nodaļa. LMS darbības termiņš

 

 

3.1.   LMS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 1. 4.     nodaļa. Biedru iestāšanās LMS, izstāšanās un izslēgšana no tās

 

 

4.1.   LMS var iestāties rīcībspējīga persona (turpmāk reflektants), kura profesionāli darbojas vizuālo mākslu jomā Latvijā vai ārzemēs, iesniedzot pieteikumu un pievienojot materiālus par publiskotu, atzinīgi novērtētu radošo sniegumu, izglītības dokumentus, kā arī citus dokumentus, kuru sarakstu nosaka LMS valde. Uzņemšanas kārtību nosaka LMS valdes apstiprināts nolikums.

4.2.   Lēmumu par biedra uzņemšanu LMS pieņem valde, izvērtējot reflektanta iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, aizklāti balsojot par katru reflektantu.

4.3.   Reflektants ir uzņemts LMS, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošo valdes locekļu skaita.

4.4.   Uz valdes sēdi, kurā izskata reflektanta pieteikumu, ir jāuzaicina pats reflektants un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Reflektanta neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo reflektantam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5.   Saņemot valdes noraidošu lēmumu, reflektants var atkārtoti iesniegt pieteikumu un uzņemšanai nepieciešamos dokumentus nākamā gada uzņemšanas kārtā vai pārsūdzēt lēmumu Kongresam.

4.6.   Jaunus biedrus LMS uzņem ne retāk kā reizi gadā, izsludinot paziņojumu par jaunu biedru uzņemšanu LMS mājas lapā, norādot dokumentu iesniegšanas termiņu, laiku un vietu, kā arī valdes sēdes datumu.

4.7.   Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LMS, rakstveidā par to paziņojot valdei.

4.8.   Biedru var izslēgt no LMS ar Kongresa lēmumu, ja:

4.8.1.                              biedrs nepilda valdes vai Kongresa lēmumus;

4.8.2.                              biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.8.3.                              biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar LMS statūtiem;

4.8.4.                              biedrs nodara morālu vai materiālu kaitējumu LMS.

4.9.   Kongress, izskatot jautājumu par biedra izslēgšanu, uzaicina izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Kongresa motivētu lēmumu piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram.

4.10.        Biedru var izslēgt no LMS ar valdes lēmumu, ja biedrs nav nomaksājis biedra naudu vairāk nekā par trim gadiem. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LMS jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes pieņemto lēmumu par biedra izslēgšanu no LMS biedrs var lūgt izskatīt Kongresā.

 

 1. 5.     nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

 

5.1.   Biedram ir šādas tiesības:

5.1.1.                              piedalīties LMS pārvaldē, tikt ievēlētam LMS institūcijās;

5.1.2.                              saņemt informāciju par LMS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LMS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.                              piedalīties visos LMS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.                              saņemt LMS biedra karti;

5.1.5.                              izmantot visas LMS biedra priekšrocības.

5.2.   Biedram ir šādi pienākumi:

5.2.1.                              ievērot LMS statūtus un pildīt Kongresa un valdes lēmumus;

5.2.2.                              regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmēru nosaka valde ar savu lēmumu;

5.2.3.                              saudzēt LMS mantu;

5.2.4.                              piedalīties Kongresā un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LMS mērķu un uzdevuma realizēšanu;

5.2.5.                              regulāri sniegt informāciju par adreses, telefona maiņu LMS sekretariātam un regulāri iesniegt ziņas un materiālus personīgās lietas papildināšanai LMS Biedru reģistrā.

5.3.   Saistības Biedram var noteikt ar Kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.   LMS neatbild par biedra saistībām un biedrs neatbild par LMS saistībām.

 

 1. 6.     nodaļa. LMS struktūrvienības

 

 

6.1.   Atbilstoši LMS biedru ierosinājumiem, ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības, kā arī mērķprogrammas.

6.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LMS regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.

 

 1. 7.     Asociētās organizācijas

 

 

7.1.   LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās Biedrības un citas organizācijas var kļūt par LMS asociētām organizācijām. Savstarpējās attiecības un sadarbību LMS un asociētās organizācijas nosaka savstarpēji noslēgtā līgumā.

 

 1. 8.     nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

 

8.1.   Biedru sapulce (turpmāk – Kongress) ir augstākā LMS lēmējinstitūcija.

8.2.   Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LMS biedri. Biedri var piedalīties un balsot Kongresā tikai personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, kuram izdota ar notariālu aktu apstiprināta pilnvara. Pilnvaru var izdot tikai LMS biedram.

8.3.   Kārtējo Kongresu valde sasauc ne retāk kā vienu reizi trijos gados. Ja valde nesasauc kongresu noteiktajā termiņā

8.4.   Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LMS biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5.   Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tā nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6.   Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7.   Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, tad trīs nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8.   Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par LMS darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9.   Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

8.9.1.                              LMS statūtu apstiprināšana un grozīšana;

8.9.2.                              valdes un valdes priekšsēdētāja (turpmāk saukts arī Prezidents) ievēlēšana;

8.9.3.                              revīzijas komisijas ievēlēšana;

8.9.4.                              lēmumu par LMS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņemšana;

8.9.5.                              lēmumu pieņemšana par nekustamo īpašumu Rīgā, 11.novembra krastmalā 35 un Zvārtavas pils kompleksa Alūksnes rajona Gaujienas pagastā, kā arī LMS muzeja krājuma atsavināšanu vai apgrūtināšanu t.sk. ieķīlāšanu.

8.10.        Kongresam ir tiesības pieņem citus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu LMS institūciju kompetencē.

8.11.        Ne retāk kā vienu reizi gadā LMS valde organizē informatīvu biedru sapulci, kas tiek sasaukta, paziņojot biedriem divas nedēļas iepriekš.

 

 1. 9.     nodaļa. Izpildinstitūcija

 

 

9.1.   LMS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, tajā skaitā valdes priekšsēdētāja (Prezidenta) un priekšsēdētāja vietnieka (turpmāk saukts arī Viceprezidents).

9.2.   Valdi un Prezidentu ievēl Kongress no biedru vidus, aizklāti balsojot. Par Prezidentu un valdes locekli var ievēlēt biedru, kas nesastāv darba attiecībās ar biedrību. Par ievēlētiem tiek uzskatīti tie Prezidenta un valdes locekļu kandidāti, par kuriem biedri ir nodevuši visvairāk balsu, t.i. visvairāk nobalsojuši „par”.

9.3.   Viceprezidentu valde ievēl no sava vidus, aizklāti balsojot.

9.4.   Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes tiek protokolētas, protokolu ar savu parakstu apliecina valdes locekļi, kuri ir piedalījušies sēdē.

9.5.   Prezidents vada valdes darbu, par savu darbu tas ir atbildīgs un atskaitās Kongresam.

9.6.   Valde nosaka valdes locekļu kompetences sadalījumu.

9.7.   Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Viceprezidents.

9.8.   Valde pārzina un vada LMS lietas, pārvalda LMS mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un Kongresa lēmumiem un citu LMS struktūrvienību ieteikumiem.

9.9.    Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa kompetencē.

9.10.        Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas (2/3) no valdes locekļiem.

9.11.        Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgās daļās, lēmuma pieņemšanā prezidenta balss ir izšķirošā.

9.12.        Prezidents un Viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt LMS atsevišķi. Valdes loceklis, kas nav ne Prezidents, ne Viceprezidents, var pārstāvēt LMS kopā ar vēl 6 valdes locekļiem.

9.13.        Valdes locekļi var saņemt atlīdzību par piedalīšanos valdes sēdēs un par izdevumiem, kas radušies veicot uzdotos pienākumus.

9.14.        Prezidents un Viceprezidents savus pienākumus pilda par atlīdzību, kuras apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar valdes lēmumu.

9.15.        Valdi vai valdes locekli var atsaukt Kongress ar savu lēmumu, ja valde vai valdes loceklis nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus, nespēj vadīt LMS, nodara kaitējumu LMS interesēm, kā arī gadījumos, kad valde vai valdes loceklis zaudē Kongresa uzticību.

 

 1. 10.             nodaļa. LMS padome

 

 

10.1.        Lai nodrošinātu statūtos noteikto uzdevumu izpildi un regulāru LMS mērķprogrammu, institūciju un struktūrvienību, LMS dibināto komersantu, LMS biedru dibināto biedrību, kā arī Latvijas novadu pārstāvju un to asociēto biedrību pārstāvju sadarbību, tiek izveidota LMS padome.

10.2.        LMS padomē var tikt iekļauti mērķprogrammu un struktūrvienību vadītāji vai pārstāvji un konsultanti.

10.3.        LMS padomes locekļu skaitu, kompetenci, pilnvaras un atbildību nosaka LMS Kongresa apstiprināts LMS padomes nolikums.

 

 1. 11.            nodaļa. Revīzijas komisija

 

 

11.1.        LMS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru Kongress ievēl uz 3 gadiem. Par ievēlētiem tiek uzskatīti tie revīzijas komisijas locekļu kandidāti, par kuriem biedri ir nodevuši visvairāk balsis, t.i. visvairāk balsojuši „par”.

11.2.        Revīzijas komisija darbojas 5 locekļu sastāvā. Par revīzijas komisijas locekļiem var ievēlēt tikai LMS biedrus, kuri nav valdes locekļi un nesastāv darba attiecībās ar biedrību. Revīzijas komisijas locekļi saņem atlīdzību par izdevumiem, kas radušies pildot uzdotos uzdevumus.

11.3.        Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu un sēdes. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs savus pienākumus pilda par atlīdzību, kas ir 50% apmērā no LMS prezidenta atalgojuma.

11.4.        Revīzijas komisijas kompetencē ietilpst:

11.4.1.                   veikt LMS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.4.2.                   dot atzinumu par LMS budžetu un gada pārskatu;

11.4.3.                   izvērtēt LMS grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.4.4.                          sniegt ieteikumus par LMS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.4.5.            revīzijas komisijai revīziju veikšanai ir tiesības pieaicināt speciālistus, t.sk. finanšu jomas speciālistu atzinuma došanai par biedrības gada pārskatu. Valdei ir pienākums apmaksāt revīzijas komisijas pieaicināto speciālistu darbu.

11.5.        Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.6.        Revīzijas komisijas lēmums ir spēkā, ja par to nobalso vismaz 3 revīzijas komisijas locekļi.

11.7.        Valde apstiprina LMS gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas vai pieaicinātā speciālista atzinuma saņemšanas.

 

 1. 12.            nodaļa. LMS likvidācija

 

 

12.1.           LMS darbība izbeidzas:

12.1.1.                   ar Kongresa lēmumu;

12.1.2.                   uzsākot LMS bankrota procedūru;

12.1.3.                   biedru skaitam samazinoties līdz vienam;

12.1.4.                   citos ar likumu noteiktajos gadījumos.

12.2.           LMS likvidācijas process notiek saskaņā ar likumu.

12.3.           Ar kongresa lēmumu likvidējamās Biedrības manta tiek nodota biedrībai, kas ir profesionāla radoša organizācija ar līdzīgu mērķi un kas pārstāv vizuālo mākslinieku un mākslas zinātnieku kopīgās intereses.

 

 

Statūti apstiprināti LMS 18. Kongresā Rīgā, 2008.gada 27. jūnijā

 

 

Latvijas Mākslinieku savienības

prezidents I. Dobičins