AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM SĒRU VĒSTS IZNOMĀ / IZĪRĒ ARHĪVS 2012-2016 RECENZIJAS UN INTERVIJAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai
Jānis MitrÄ“vics "Tikšanās I", 1988. Audekls, eļļa, 190x190cm. LMS muzejs

Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslinieku Jāni Mitrēvicu!

Jānis MitrÄ“vics 1975.gadā absolvÄ“jis J.Rozentāla RÄ«gas mākslas vidusskolu ( tag. PIKC JRMS), 3.profesionāli tehniskajā skolā ieguvis kinomehāniÄ·a specialitāti (1975 – 1976), bet 1982.gadā beidzis Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Monumentālās glezniecÄ«bas meistardarbnÄ«cu ar diplomdarbu - metu freskai “Senā RÄ«ga” Latvijas Valsts arhÄ«vam (vad.I.Zariņš). Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedrs kopš 1983.gada un izstādÄ“s piedalās kopš 1984.gada, bet personālizstādes rÄ«ko no 1993.gada.

Gleznotājs Jānis MitrÄ“vics un viņa paaudze iezÄ«mÄ“jas ar savdabÄ«gu pagriezienu Latvijas mākslā, kas vÄ“lmÄ“ atbrÄ«voties no sociālistiskā reālisma dogmām, tomÄ“r saglabāja figurālās kompozÄ«cijas tradÄ«cijas, bet jau ar citādu metaforisko valodu, kuras tÄ“lainÄ«bas nosacÄ«tÄ«bā, formu stilizācijā un dematerializācijā parādÄ«jās skepse un atsvešinātÄ«ba, lirika un groteska. Visspilgtāk, ar kuratora Ivara Runkovska iniciatÄ«vu, šÄ« paaudze sevi pierādÄ«ja izstādÄ“ „Maigās svārstÄ«bas” izstāžu zālÄ“ „Latvija” 1990. gadā. Tā bija akcija – performance, jo izstādi atklāja bez mākslas darbiem un mÄ“neša garumā mākslinieki – Ieva Iltnere, Jānis MitrÄ“vics, Ä¢irts Muižnieks, Sandra Krastiņa, Edgars VÄ“rpe un Aija Zariņa – skatÄ«tājiem redzot strādāja un turpat eksponÄ“ja radÄ«tos darbus, bet lÄ«dz ko izstāde bija izveidota, to slÄ“dza.

RadošÄs darbÄ«bas sākumā J.MitrÄ“vica glezniecÄ«bai raksturÄ«gs tumšs kolorÄ«ts, stilizÄ“tas lielformāta figÅ«ras un kompozÄ«cija, kas tika attÄ«stÄ«ta lÄ«dz sakāpinātai ekspresijai arvien vÄ“rienÄ«gāka izmÄ“ra audeklos. Kopš 1990.gadu sākuma viņš apguva jauno tehnoloÄ£iju mākslinieciskās izteiksmes lÄ«dzekļus, kas deva iespÄ“jas radÄ«t mākslas darbus, kur eļļas glezniecÄ«ba tika apvienota ar datorgrafiku, bet formu valodā atgriezās pie reālisma postmodernismam raksturÄ«gā izteiksmÄ“, arÄ« ar instalāciju izveidÄ“.

ŠobrÄ«d Jānis MitrÄ“vics ir „Dd studio” lÄ«dzÄ«pašnieks un vadÄ«tājs (kopš 2000.gada), kas lÄ«dz ar savu komandu veiksmÄ«gi veido muzeju ekspozÄ«cijas un izstādes, multimediju programmas un interaktÄ«vās prezentācijas, videografikas un animācijas gan Latvijā, gan ārzemÄ“s. Viens no pÄ“dÄ“jiem „Dd studio” veikumiem ir darbs pie Likteņdārza digitālās ekspozÄ«cijas „Liktens gāte”, kas paredzÄ“ta vÄ“stures tematikas atspoguļošanai.

Mākslinieka Jāņa Mitrēvica mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā u.c. muzejos, kā arī privātkolekcijās.


 

LeonÄ«ds Ä€riņš “Mākslinieka darbnÄ«cā”, 1975. Audekls, eļļa, 80x98 cm. LMS muzejs

 

12.jūlijā Latvijas Mākslinieku savienība sirsnīgi sveic jubilejā mākslas zinātnieci Laimu Slavu!


Laima Slava (dz.KlieÄ£e)  absolvÄ“jusi Latvijas Māksla akadÄ“mijas Mākslas vÄ“stures un teorijas nodaļu 1975.gadā un Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedrs kopš 1981.gada.

Laima Slava vienmÄ“r ir aktÄ«vi ir bijusi iesaistÄ«ta Latvijas mākslas procesos: gan rakstot recenzijas par izstādÄ“m, gan katalogu sastādÄ«šanā un izstāžu veidošanā, gan strādājot RÄ«gas videocentra Multimediju birojā (1989-1991), gan izveidojot RÄ«gas multimediju centru (1991-1995), bet pÄ“dÄ“jā laika nozÄ«mÄ«gākais devums ir vizuālo mākslu žurnāla „Studija” un izdevniecÄ«bas „Neputns” izveidošana 1997.gadā, kas joprojām ir viena no pieredzes un tradÄ«ciju bagātākajām Latvijas izdevniecÄ«bām attÄ“lu izdevumu jomā.

Mākslas zinātniece Laima Slavas pastāvÄ«gi ir ieinteresÄ“jusi gan kolÄ“Ä£us, gan plašÄku sabiedrÄ«bu ar mākslas vÄ“sturei nozÄ«mÄ«gām monogrāfijām, mākslas albumiem, rakstu krājumiem, aktualizÄ“jot personÄ«bas nozÄ«mi laikmeta un mākslas procesu kontekstā.

 


 

Aija Zariņa "Princese Gundega", 1986. Kartons, eļļa, 160x145 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 3.jÅ«lijā Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā mākslas zinātnieku, žurnālistu PÄ“teri Bankovski!

 

PÄ“teris Bankovskis absolvÄ“jis Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti 1980.gadā, un vÄ“lāk studÄ“jis Latvijas Mākslas akadÄ“mijā Mākslas vÄ“stures un teorijas nodaļā. Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedrs kopš 1986.gada.

PÄ“teris Bankovskis sācis publicÄ“ties 1979.gadā un strādājis laikrakstos „Padomju jaunatne”, „LiteratÅ«ra un Māksla”, „LabrÄ«t” u.c., joprojām raksta laikrakstam „Diena”, interneta mākslas un kultÅ«ras portālam „Arterritory.com” u.c.

PÄ“tera Bankovska publikācijām ir raksturÄ«gs viņa stils: aptverot tÄ“mu vai problÄ“mu kontekstā, iezÄ«mÄ“t to ar savdabÄ«gām piezÄ«mÄ“m, sarkastiskām asprātÄ«bām un precÄ«ziem vÄ“rojumiem. Viņa bagātÄ«gā pieredze mākslas norišu atspoguļošanā un daudzie publicÄ“jumi bÅ«tiski bagātina Latvijas mākslas kritiku un vÄ“sturi. 

Gunārs Krollis "Raiņa tēma. Gals un sākums.III", 1989. Oforts, 31x38 cm. LMS muzejs

 

Šodien,23.jÅ«nijā, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā mākslinieku, prof. emeritus Gunāru Krolli!

 

Gunārs Krollis ir absolvÄ“jis Jaņa Rozentāla RÄ«gas Mākslas vidusskolu (tag.PIKC NMS JRMS) 1953.gadā, bet Latvijas Mākslas akadÄ“miju Grafikas nodaļu 1960.gadā ar diplomdarbu - ofortu ciklu “Latviešu strÄ“lnieki” (vad.A.Apinis).

IzstādÄ“s piedalās kopš 1956.gada, bet no 1963.gada ir Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedrs.

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas pasniedzējs (1974-1987) un profesors, Grafikas katedras Oforta darbnīcas vadītājs un pasniedzējs, profesors (1987-2006).

LÄ«dzās radošajai un pedagoÄ£iskajai darbÄ«bai, G.Krollis vienmÄ“r aktÄ«vi piedalÄ«jies mākslas procesos un darbojies gan Mākslinieku savienÄ«bā, Oforta Ä£ildÄ“, asociācijā B-13, gan dažādās izstāžu, konkursu un starptautisko Grafikas mākslas triennāļu žūrijās.

 

Grafikas vecmeistars Gunārs Krollis ir spoža personÄ«ba, kuras radošais mantojums ir unikāla vÄ“rtÄ«ba Latvijas mākslā. Viņa radošÄ darbÄ«ba ir daudzveidÄ«ga, tomÄ“r galvenokārt G.Krollis ir izcils grafikas nozares pārstāvis, kura daiļrade attÄ«stÄ«jusies gan dažādu tehniku un tÄ“mu izvÄ“lÄ“, gan stilistiski, gan grafikas lapās, zÄ«mÄ“jumos, gleznās, gan grāmatu dizainā un ilustrācijās, bet vienmÄ“r ir saglabāts savs izvÄ“lÄ“tais rokraksts un kompozÄ«cijas raksturs. Reālisma tradÄ«cijās balstÄ«tie mākslas tÄ“li ar apbrÄ«nojamu lÄ«nijas un ritma izjÅ«tu lakoniskās formās izvÄ“rsti un stilizÄ“ti, rodot asociatÄ«vi bagātu un savdabÄ«gi suÄ£estÄ“jošu vispārÄ“ja koptÄ“la noskaņu.

 

G.Kroļļa mākslas darbi atrodas: Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, RÄ«gas VÄ“stures un kuÄ£niecÄ«bas muzejā, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskavā, Krievijā, A.Puškina mākslas muzejā, Maskavā, Krievijā un citos muzejos, kā arÄ« privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Krievijā, Somijā, Kanādā, ASV, Lielbritānija, Vācijā, Mongolijā, Austrijā, Polijā, SÄ«rijā, Libānā, Bulgārijā, Igaunijā, Japānā u.c. 

Dace Lielā "Līgava", 1987. Audekls, eļļa, 150x120 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 12.jÅ«nijā, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā gleznotāju Daci Lielo!


Dace Lielā absolvÄ“jusi 1975.gadā J.Rozentāla RÄ«gas mākslas vidusskolu ( tag. PIKC NMV JRMV), bet 1981.gadā Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Monumentālās glezniecÄ«bas meistardarbnÄ«cu ar diplomdarbu – sienas gleznojumu, kas realizÄ“ts Valdemārpils vidusskolā ( vad.I.Zariņš).

No 1983.gada Dace Lielā ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

Dace Lielā aktÄ«vi piedalÄ«jusies izstādÄ“s, rÄ«kojusi personālizstādes, veidojusi grāmatu grafikas. Mākslinieces glezniecÄ«bai raksturÄ«gas tonālās attiecÄ«bās balstÄ«tas monumentālas kompozÄ«cijas ar dabas fascinÄ“jošo valdzinājumu, kur ainavas tÄ“lainÄ«ba un noskaņa ļauj uztvert cilvÄ“ka trauslo bÅ«tÄ«bu.

 


 

Ivars Vesmanis “Sienas dekors”, 1981. Koks, 140x46x12 cm. LMS muzejs

Darbs apskatāms LMS muzeja ekspozīcijā "Russkij Ļes", 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

 

10.jūnijā jubileju atzīmē LMS biedrs, koktēlnieks Ivars Vesmanis.

VÄ“lam daudz laimes un radošas veiksmes!
 

Jānis Pauļuks (1906–1984) "TÄ«klu lāpÄ«šana", 1979. Kartons, eļļa, 93x98 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 3.jÅ«nijā, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā mākslas zinātnieku un Ä·Ä«miÄ·i Zigurdu Konstantu!


Zigurds Konstants ir absolvÄ“jis Latvijas Universitātes Ä·Ä«mijas fakultāti (1955), strādājis RÄ«gas porcelāna rÅ«pnÄ«cā (1955-59), Latvijas Zinātņu akadÄ“mijā (1960-1993), ieguvis Dr.h.Ä·Ä«m. (1993), bet mākslas vÄ“sturei pievÄ“rsies kopš 1970.gada, un ilgus gadus bijis Latvijas Mākslas muzeju apvienÄ«bas nodaļas vadÄ«tājs.

No 1984.gada Zigurds Konstants ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Mākslas vÄ“sturei nozÄ«mÄ«gas ir viņa publikācijas un raksti žurnālos „Karogs”, „Māksla”, Studija” u.c., krājumos „Latviešu tÄ“lotāja māksla monogrāfijas”, teksti mākslas katalogos „Maija Tabaka” ( 1983), „Auseklis BaušÄ·enieks” ( 1990) un vÄ“rienÄ«gā monogrāfija „Jānis Pauļuks” (1992), (2006). Zigurda Konstanta rakstÄ«tie teksti par Latvijas porcelāna mākslas un glezniecÄ«bas attÄ«stÄ«bu, iedziļinoties ikvienā problemātikā, ir precÄ«zi, izjusti un saistoši ikvienam lasÄ«tājam. 

Ināra Garklāva “AtbrÄ«vošanās. PÄ“c Garamišvilli dzejas motÄ«viem”, 1984. Oforts, 43x36 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 30.maijā, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā grafiÄ·i un pedagoÄ£i Ināru Garklāvu!

Māksliniece beigusi J.Rozentāla RÄ«gas mākslas vidusskolu (1975), Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Grafikas nodaļu (1981), ieguvusi humanitāro zinātņu MaÄ£istra grādu vizuāli plastiskajās mākslās, strādā par zÄ«mÄ“šanas un grafikas skolotāju PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolā. No 1986.gada Ināra Garklāva ir Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas biedre.

IzstādÄ“s piedalās kopš 1980. gada un radÄ«jusi daudz grafikas darbus, galvenokārt, strādājot mecotintas un oforta tehnikās, kā bÅ«tiskus izteiksmes lÄ«dzekļus izmantojot ritmu, trauslu lÄ«niju un niansÄ“tas melnbaltās krāsu pārejas. NozÄ«mÄ«gi ir viņas poÄ“tiski groteskie tÄ“li, kuri pauž latviešu tautas pasakās un folklorā balstÄ«tas vÄ“rtÄ«bas, kā arÄ« zÄ«mes, simboli un metaforas, kas tik raksturÄ«gi Latvijas mākslā 20.gs. beigās.

Mākslinieces I.Garklāvas daiļrades daudzveidÄ«ba vÄ“rojama gan izteiksmÄ«gās un tik dažādā mākslinieciskā valodā radÄ«tās, galvenokārt - akvareļa tehnikā, grāmatu ilustrācijas: M.K.Lopess „VecenÄ«tes ar saulessargiem”, 1981., „BÄ“rnu mÅ«zikas antoloÄ£ija”, 1983., latviešu tautas pasaku izlase “TrÄ«s vÄ“ja mezgli”, 1988., F.Bārda „Lietus vÄ«riņš”, sÄ“rija BIKIBUKS, 2014., u.c., gan mākslinieces inscenÄ“tājas darbā animācijas filmu studijā “Dauka”, kur viņas zÄ«mÄ“tie tÄ“li atdzÄ«vojas filmā “KaÄ·Ä«ša dzirnavas” pÄ“c K. Skalbes pasaku motÄ«viem.

  

Oskars Muižnieks “Klusā daba”, 1968. Oforts, 40x31 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 24.maijā, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā mākslas zinātnieci RÅ«tu Muižnieci!

 

Mākslas zinātniece R.Muižniece sākotnÄ“ji studijas beigusi Latvijas Universitātes VÄ“stures un filoloÄ£ijas fakultātÄ“ latviešu valodas un literatÅ«ras specialitātÄ“ (1960), bet Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Mākslas vÄ“stures un teorijas nodaļu beigusi 1974.gadā un mākslas maÄ£istres grādu ieguvusi 1997.gadā.

Latvijas Mākslinieku savienības biedre Rūta Muižniece ir no 1978.gada, kā arī Latvijas Mākslinieku savienībā aktīvi strādājusi kā sekciju vadītāja un atbildīgā sekretāre (1984-1992).

Savā radošajā mūžā viņa ir darbojusies dažādās jomās: gan kā mākslas izstāžu kuratore, katalogu sastādÄ«tāja, scenāriju autore TV raidÄ«jumiem, rakstÄ«jusi recenzijas, izdotas vairākas grāmatas, kas ir nozÄ«mÄ«gas gan kā izziņas avots Latvijas mākslas vÄ“sturÄ“, gan laikmeta atspoguļojuma raksturojumā, gan izpratnÄ“ par mākslinieka personÄ«bu, piemÄ“ram, jaunākās grāmatas: "Oskari, alÅ«-Ä«! jeb Stāsts par Oskara Muižnieka dzimtu un dzÄ«vi" (AtÄ“na 2002), "Uz kurieni lÄ«dzens ceļš? Gunārs CÄ«lÄ«tis" (H2E, 2016). 

Vera Veisa "Pablo Neruda", 91x42x59, bronza, 1976, LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba šodien, 18.maijā, sveic jubilejā tÄ“lnieci un porcelāna mākslinieci Veru Veisu!

Vera Veisa ir izcila tÄ“lniece, kas pieder pie talantÄ«gu tÄ“lnieku paaudzes, kuri savus novatoriskos modernisma stilistikā balstÄ«tos meklÄ“jumus pieteica 20.gs.70.gados - Ligita Ulmane-Franckeviča, Dagnija NÄ«cmane, Vilnis Titāns, Ojārs Feldbergs, J.Zihmanis u.c. V.Veisa savu laikabiedru vidÅ« atšÄ·Ä«rās ar individuālu un smalku plastikas izjÅ«tu, kas Ä«stenota formu veidojošÄ kustÄ«bas ritmikā it Ä«paši bronzā veidotajos mākslas darbos: lielizmÄ“ra portretos, sportistu tÄ“lojumā, medaļās, plaketÄ“s. LÄ«dzās tÄ“lniecÄ«bas darbu izveidei, māksliniece strādājusi RÄ«gas porcelāna rÅ«pnÄ«cā, kur reālistiskās tautu meitu, zvÄ“ru un putnu sÄ«kplastikas figÅ«rās tiek uzsvÄ“rta formas plastiskā pašvÄ“rtÄ«ba. 

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā grafiÄ·i, mākslas zinātnieku un LMA profesoru Valdi Villerušu.

 

Mākslinieks Valdis Villerušs 1968.gadā absolvÄ“jis Latvijas Mākslas akadÄ“mijas Grafikas nodaļu. Kopš 1970.gada strādā LMA par pasniedzÄ“ju.

IzstādÄ“s piedalās kopš 1968.gada.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1986.gada.

Darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Ludviga modernās mākslas muzejā Ķelnē (Vācija), Valsts Tretjakova galerijā (Krievija) u.c.

Valdis Villerušs ir ievÄ“rojams grāmatu ilustrators un kolekcionārs, kā arÄ« liels grāmatniecÄ«bas vÄ“stures pazinÄ“js un pÄ“tnieks. PiedalÄ«jies un ir godalgots daudzās grāmatu izstādÄ“s Latvijā un ārzemÄ“s. Ir mākslinieks vairāk kā 200 grāmatām.

 

“Valdis Villerušs izjÅ«t grāmatu kā ansambli, ar savu ieguldÄ«jumu veicina grāmatu mākslas izaugsmi, piedalās dažādās grāmatu grafikas izstādÄ“s. Kā grāmatu mākslinieku V.Villerušu interesÄ“ dažāda rakstura literārie darbi. Viņš spÄ“j uztvert rakstnieka savdabÄ«go domu un radÄ«t literārajam mākslas tÄ“lam lÄ«dzvÄ“rtÄ«gus tÄ“lus grafikas valodā.” Mākslas zinātniece Renāte Bļodone

 

 

AttÄ“lā: Valdis Villerušs “Ainava caur logu”, 1975.       Kokgriezums, 14x9 cm. LMS muzejs


 

Ä’.Ošs (1927) “MÄ“s paļaujamies uz mākslinieku gaumi”, 1966. PapÄ«rs, akvarelis, guaša, tuša, 26x34 cm.

PublicÄ“ts žurnālā “Dadzis”, 1966.g. Nr.7

 

3.maijā par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts grafiÄ·is, karikatÅ«rists un LMS biedrs Ä’riks Ošs! Apbalvojums piešÄ·irts par mūža ieguldÄ«jumu kultÅ«rā un spilgtu radošo devumu karikatÅ«ras žanra attÄ«stÄ«bā Latvijā. SirsnÄ«gi sveicam! 

Ieva Iltnere “Klāra”, 1985. Audekls, eļļa, 121x120 cm. LMS muzejs

 

Šodien, 19.aprÄ«lÄ«, Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba sirsnÄ«gi sveic jubilejā gleznotāju un LMA asociÄ“to profesori Ievu Iltneri! Lai daudz radošas veiksmes!
 

 

 

Ojārs Breģis "Trīs formas", 1983. Granīts, 34x58x35 cm. LMS muzejs

 

Latvijas Mākslinieku savienÄ«ba šodien, 12.aprÄ«lÄ«, sveic jubilejā latviešu tÄ“lnieku, pedagogu un publicistu Ojāru BreÄ£i!

 

Ojārs BreÄ£is ir latviešu granÄ«ttÄ“lniecÄ«bas vecmeistars, 20.gs.70.gadu savpatnās latviešu akmenstÄ“lniecÄ«bas aizsācÄ“js un konsekvents turpinātājs. Mākslinieks pieder pie tÄ“lnieku paaudzes, kuri sevi pieteica 20.gs.70.gados – Ligita Ulmane-Franckeviča, Dagnija NÄ«cmane, Vilnis Titāns, Ojārs Feldbergs u.c., kas piekopa tiešÄs kalšanas metodi granÄ«tā, bez iepriekšÄ“jas veidošanas un modeļa.  

Ojārs Breģis nemainīgi pieturās pie savas modernisma stilistikā ieturētās formveides. Tēlnieka iecienīts motīvs ir tehnikas un dabas elementu sintēze, kuras pamatā ir juteklisks un emocionāls pārdzīvojums. 

2.aprÄ«lÄ« jubileju svin latviešu grafiÄ·is un pedagogs Vladislavs Grišins.

SirsnÄ«gi sveicam mākslinieku dzimšanas dienā!


Mākslinieks Vladislavs Grišins personālizstādes atklāšanā galerijā "Sidegunde”. Foto autore Baņuta Ancāne

 

 


 

Daina Dagnija "Plaukšana", 2006. Audekls, eļļa, 90x90 cm. No LMS arhÄ«va materiāliem

 

Šodien, 15.martā nozÄ«mÄ«gā jubilejā sirsnÄ«gi sveicam latviešu gleznotāju, LMS biedri Dainu Dagniju.


Māksliniece dzimusi RÄ«gā, bet lielāko daļu sava radošÄ mūža pavadÄ«jusi ASV. 2001.gadā Daina Dagnija atgriezās Latvijā.  Gleznotāja mācÄ«jusies Detroit School of Arts and Crafts, ASV (1956 – 1959), Chouinard Institute (CAL Arts) Losandželosā, ASV (1960), apguvusi mākslas pedagoÄ£iju OCCC Mākslas skolā Demarestā, ASV (1995 – 2001).

 

Daina Dagnija ir pazÄ«stama ar lielformāta figurālo un abstrakto glezniecÄ«bu. Viņas māksla ir eksistenciāli ievirzÄ«ta un personiski pārdzÄ«vota. EkspresÄ«vā krāsu valodā Daina Dagnija ir pievÄ“rsusies gan sociālām, gan politiskām norisÄ“m, gleznojusi bÄ“gļus, Amerikas ikdienu, kritiski izgaismojusi materiālo kultu. Īpaša tÄ“ma Dainas Dagnijas mākslā ir sievietes radošÄs spÄ“jas, viņas spÄ“ka avoti, depresijas spektrs no galÄ“ja izmisuma lÄ«dz atdzimšanai un skaidrÄ«bai.” Māksliniece Inga BrÅ«vere


Dainas Dagnijas personālizstādes notikušas gan ārzemÄ“s, gan Latvijā – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālÄ“ "Arsenāls" (2004), JÅ«rmalas pilsÄ“tas muzejā (2012), Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (2015) u.c. Māksliniece piedalÄ«jusies arÄ« daudzās grupu izstādÄ“s: Prāgas Nacionālajā galerijā, ÄŒehijā (2011); „Zelta darbi” LNMM izstāžu zālÄ“ „Arsenāls”, Latvijā (2010); Viļņas biennālÄ“, Lietuvā (2009); Tallin Applied Art triennālÄ“, Igaunijā (2006), P.S.1.(MOMA) Å…ujorkā, ASV; Women’s Caucus for Art ”Painters Puzzle Project#1”, 666 Broadway, Å…ujorkā, ASV u.c.

 

2016.gadā māksliniecei piešÄ·irta VKKF mūža stipendija par sasniegumiem mākslā.

 

 


 

Inga BrÅ«vere “Kaleidoskops”, 2003. Audekls, akrils, krāsu zÄ«muļi, 130x180 cm

 

Šodien, 9.martā sveicam jubilejā mākslinieci, LMS biedri un LMS valdes locekli

Ingu Brūveri!

Lai daudz radošas enerÄ£ijas un panākumu!


 


 

Sandra Krastiņa „LÄ«dzināties! Mierā!”, 1986. Audekls, eļļa, 200x150 cm, LMS muzeja kolekcija

 

Šodien, 2.martā vÄ“lam daudz laimes dzimšanas dienā Latvijas Mākslinieku savienÄ«bas muzeja dibinātājai un vadÄ«tājai (2001-2006), gleznotājai Sandrai Krastiņai! Lai daudz radošu panākumu! 

MickÄ“viča M. „MÄ«lestÄ«ba un miers” (plakete), bronza, 20x20 cm, 1988, LMS muzeja kolekcija

 

Šodien, 18.janvārÄ« sirsnÄ«gi sveicieni dzimšanas dienā LMS biedrei, tÄ“lniecei Mārai MickÄ“vičai ar savdabÄ«gas plastikas izjÅ«tu it Ä«paši medaļu un plakešu izveidÄ“!

Lai daudz radošas veiksmes! 

 

PÄ“teris Stipris (1947) „Dekors „Latgales keramiÄ·i””, 1972. Koks, 33x120x3 cm. LMS muzejs

 

2017.gada 2.janvārÄ« latviešu koktÄ“lnieks PÄ“teris Stipris atzÄ«mÄ“ 70 gadu jubileju.

SirsnÄ«gi sveicam mākslinieku dzimšanas dienā!

 

 


 

 

Bruno Strautiņš „TÄ“lnieka Kārļa Zāles portrets”, 1989, granÄ«ts, 130x130x60 cm. Apskatāms LMS Radošajā kvartālā „Kombināts Māksla”.

 

Sveicam jubilejā tÄ“lnieku, LMS valdes locekli un LMA profesoru Bruno Strautiņu! VÄ“lam daudz radošus panākumus!Džemma Skulme (1925)

"Marta un Jānītis"

audekls, eļļa

 

 

Biedrība "Latvijas Mākslinieku savienība"

sirsnÄ«gi sveic Jubilejā dižo latviešu mākslinieci 

 Džemmu Skulmi


Pateicoties Džemmas Skulmes laikmetÄ«gajam redzÄ“jumam, uzticÄ«bai un lojalitātei Latvijas Mākslinieku savienÄ«bai (LMS valdes priekšsÄ“dÄ“tāja vietas izpildÄ«tāja (1977 — 1982) un priekšsÄ“dÄ“tāja (1982 — 1992)), biedrÄ«ba ir spÄ“jusi pastāvÄ“t un saglabāt Ä«pašumus un mākslas kolekciju. 

 

Džemma Skulme ir unikāla savā gleznieciskajā valodā. Gleznotājas dzÄ«ves spars un nacionālā pārliecÄ«ba caurvijas viņas daiļradÄ“, veidojot emocionāli piesātinātas alegorijas. Māksliniece nemitigajā radošajā darbÄ«bā ir radÄ«jusi poÄ“tiski spÄ“cÄ«gas, vitālas un nesalaužamas latviešu sievietes tÄ“la redzÄ“jumu. 


 Igors Dobičins

Biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" prezidents


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,

kas dzimuši FEBRUÄ€RĪ:

 

VALENTĪNA AKSJONOVA 26.02.41.

JÄ€NIS AVOTIÅ…Š 02.02.81.

IZOLDE BEBRIS 23.02.29.

AIGARS BIKŠE 08.02.69.

BENITA BITÄ€NE 03.02.37.

ILONA BREKTE 14.02.52.

ANDRIS BREŽE 23.02.58.

VLADISLAVS BULAVS 17.02.52.

LUDMILA BULIKINA 10.02.54.

IZOLDE CÄ’SNIECE 02.02.70.

SKAIDRĪTE CIHOVSKA 06.02.37.

JÄ€NIS ÄŒAKSTIÅ…Š 23.02.56.

SIGITA DAUGULE 19.02.71.

AIJA DAUVARTE 06.02.58.

SILVIJA DIŠLERE 11.02.40.

KÄ€RLIS DOBRÄ€JS 24.02.43.

ILZE DZENE 24.02.64.

ILZE EGLE 24.02.65.

LAIMDOTA ENCE 05.02.49.

SIGNE FOLKA 06.02.54.

EGONS GARKLÄ€VS 18.02.51.

JÄ€NIS GIRNIS 04.02.58.

ILZE GLAVÄ€NE 10.02.55.

GUNÄ€RS GLŪDIÅ…Š 09.02.38.

NAFTOLIJS GŪTMANS 25.02.38.

NIKOLAJS HARLÄ€MOVS 09.02.48.

DZINTRA REGĪNA JANSONE 12.02.45.

OSKARS JANSONS 06.02.50.

VIOLETA JÄ€TNIECE 03.02.39.

JURIS JURJÄ€NS 15.02.44.

EMĪLIJA KAZAKEVIČUTE 15.02.49.

LÄ€SMA KONDRÄ€TE 01.02.69.

OĻĢERTS KRAUKLIS 29.02.31.

NIKOLAJS KRIVOŠEINS 25.02.60.

IEVA KRŪMIŅA 14.02.64.

MIHAILS KUĻIČKOVS /RAMUSS/ 10.02.55.

Å…INA LAPIDUSA 04.02.40.

IEVA LAPIÅ…A – STRAZDĪTE 03.02.81.

LUDMILA LEITE – PLAUDE 24.02.48.

ILZE LĪBIETE 16.02.51.

INESE LIECKALNIÅ…A 12.02.54.

VELGA LUKAŽA 01.02.60.

OJÄ€RS MARTINSONS 02.02.41.

NEONILLA MEDVEDEVA 17.02.87.

HELGA MELNBÄ€RDE-KRISBERGA 22.02.44.

VITA MERCA 23.02.51.

GUNA MILLERSONE 22.02.49.

ILZE MUCENIECE 25.02.54.

ROBERTS MUZIS 05.02.44.

ILZE NEILANDE 15.02.59.

JURIS OSIS 21.02.43.

RITA OZOLIÅ…A 22.02.59.

ANDREJS PALKA 22.02.43.

ATIS PETRAVIS-ZARIÅ…Š 04.02.50.

PĒTERIS POSTAŽS 24.02.40.

LAILA PURIÅ…A 09.02.63.

ZAIGA PUTRÄ€MA 18.02.56.

JURIS PUTRÄ€MS 03.02.56.

LIJA RAGE 08.02.48.

JÄ€NIS REINBERGS 03.02.37.

AINÄ€RS RIMICÄ€NS 23.02.64.

JUTA RINDINA 20.02.53.

DAINA RIŅĶE 02.02.41.

AIVARS RUŠMANIS 04.02.59.

LĪGA SKARIŅA 14.02.59.

VIKTORS STAÅ…ISLAVSKIS 01.02.34.

RITA ŠMAGRE-ŽĪGURE 06.02.50.

OĻEGS TILLBERGS 08.02.56.

ANDRIS VÄ€RPA 19.02.50.

BAIBA VĪGANTE 22.02.55.

ARVĪDS VĪTOLS 09.02.52.

MAIJA ZAÄŒESTE 03.02.52.

ULDIS ZARIÅ…Š 03.02.76.

MARUTA ZEBERIÅ…A 21.02.50.

ULDIS ZEMZARIS 24.02.28.

GUNTARS ZVAIGZNE 26.02.48.

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@msav.lv)


Latvijas Mākslinieku savienība sveic Latvijas glezniecības vecmeistarus!


Vladimirs Kozins      92      (1922.g 17.09)

Alberts Goltjakovs      90   (1924.g.18.09)

Džemma Skulme       89    (1925.g.20.09)


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA
ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,
kas dzimuši JŪNIJÄ€:

ANDREJS AMEĻKOVIČS 10.06.69.
KRISTĪNE ANDERSONE  02.06.70.
ZIGRĪDA ATĀLA 11.06.55.
AIGIS AUDERS 07.06.60.
ANTRA AUZIÅ…A 27.06.61.
INESE ĀBOLIŅA 28.06.60.
LEONS BALODIS 15.06.40.
TÄ€LIVALDIS BANIS 23.06.26.
BIRUTA BAUMANE 06.06.22.
AIVARS BENUŽS 13.06.66.
JURIS BERGINS 03.06.61.
NATÄ€LIJA BESSONOVA 01.06.63.
LAIMA BIÄŒEVSKA 03.06.43.
MÄ€RIS BIŠOFS 11.06.39.
INESE BRANTS 14.06.54.
LAILA BREMŠA 03.06.56.
ALEKSANDRS BOÄŒE 28.06.82.
BAIBA CIRCENE 01.06.44.
MÄ€RIS ÄŒAÄŒKA 04.06.76.
LĪGA ČIBLE 27.06.68.
ILZE DILÄ€NE 12.06.70.
ALEKSANDRS DJAÄŒENKO 12.06.49.
VIJA DZINTARE 23.06.41.
LUDMILA GRĪNBERGA 01.06.55.
ELGA GRĪNVALDE 19.06.66.
ANDREJS ĢĒRMANIS 16.06.41.
JURIS ĢĒRMANIS 16.06.41.
MÄ€RTIÅ…Š HEIMRÄ€TS 28.06.55.
INGRĪDA IRBE 15.06.69.
VLADIMIRS IVANOVS 23.06.51.
HELGA JAKSONE 28.06.59.
GUNTARS JANSONS 02.06.61.
MÄ€RA KALNIÅ…A 14.06.48.
JÄ€NIS KALMANIS 20.06.39.
LAIMA KAUGURE 17.06.53.
DZINTARS KÄ€VE 28.06.35.
AIVARS KLEINS 04.06.62.
IMANTS KLĪDZĒJS 29.06.56.
AIVARS KLIDZÄ€NS 29.06.43.
MÄ€RĪTE KLUŠA 14.06.51.
IEVA KĻAVIŅA 09.06.73.
ILZE KONSTANTE 01.06.40.
ZIGURDS KONSTANTS 03.06.32.
GEDIMINS KOTELLO 27.06.46.
IRÄ’NA KRASTIÅ…A 07.06.55.
LAUMA KRASTIÅ…A 14.06.46.
GUNÄ€RS KROLLIS 23.06.32.
IEVA KRŪMIŅA 13.06.83.
IEVA KUNDZIÅ…A 06.06.40.
INDULIS LANDAUS 05.06.40.
RUTA LAPIÅ…A 19.06.58.
ANDRIS LAUDERS 26.06.61.
VALDEMÄ€RS LAZDIÅ…Š 15.06.49.
SARMĪTE LEJA 13.06.55.
DACE LIELÄ€ 12.06.57.
INESE LĪNE 27.06.59.
MÄ€RA LINKAITE 13.06.45.
ELMÄ€RS MAGERAMOVS 02.06.83.
IRÄ’NE MARTINSONE 14.06.42.
EDGARS MIĶELSONS 16.06.58.
EDUARDS MILAŠS 28.06.48.
ALNIS MITRIS 12.06.37.
JÄ€NIS MUROVSKIS 03.06.61.
ILZE NÄ€GELA 25.06.54.
ANITA NAUMOVA 03.06.56.
JURIS NIKIFOROVS 06.06.61.
HARALDS NORĪTIS 08.06.27.
AIJA OŠA 28.06.42.
AUSEKLIS OZOLIÅ…Š 08.06.41.
STELLA PELŠE 19.06.72.
LAURA PĪGOZNE 20.06.75.
DAIGA PILSUMA 14.06.68.
NADEŽDA POPOVA 03.06.55.
IEVA PRÄ€NE 11.06.77.
LAIMA PUNTULE 22.06.63.
JURIS RAPA 04.06.46.
JÄ€NIS RITUMS 21.06.28.
IEVA ROMÄ€NOVA 17.06.53.
ILONA ROMULE 03.06.62.
ROMĀNS RUDZĪTIS 17.06.31.
ARNOLDS SALENIEKS 15.06.24.
LAURA SILENIECE 24.06.79.
ILDA SĪLIS 05.06.38.
ASTRĪDA SILTUMA 05.06.45.
ANDRIS SMILGA 02.06.55.
MĀRIS STEĶIS 26.06.54.
ZIGRĪDA TAURIŅA 04.06.55.
ALISE TĪFENTĀLE 03.06.77.
ELĪNA TITĀNE 09.06.78.
ANTRA URTÄ€NE 22.06.68.
VITA VALDMANE 01.06.66.
SIGNE VANADZIÅ…A 02.06.73.
BAIBA VASKA 11.06.50.
IVARS VESMANIS 10.06.42.
AIVARS VILIPSONS 13.06.64.
DZINTRA VILKS 23.06.48.
VILMA ZARIÅ…A 09.06.47.
LOLITA ZIKMANE 04.06.41.
INDULIS ZILBALODIS 03.06.39.
AUSMA ŽŪRIŅA 11.06.26.
ŽANETE ŽVĪGURE 25.06.60.

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,

kas dzimuši FEBRUÄ€RĪ:

 

VALENTĪNA AKSJONOVA 26.02.41.

JÄ€NIS AVOTIÅ…Š 02.02.81.

IZOLDE BEBRIS 23.02.29.

AIGARS BIKŠE 08.02.69.

BENITA BITÄ€NE 03.02.37.

ILONA BREKTE 14.02.52.

ANDRIS BREŽE 23.02.58.

VLADISLAVS BULAVS 17.02.52.

LUDMILA BULIKINA 10.02.54.

IZOLDE CÄ’SNIECE 02.02.70.

SKAIDRĪTE CIHOVSKA 06.02.37.

JÄ€NIS ÄŒAKSTIÅ…Š 23.02.56.

SIGITA DAUGULE 19.02.71.

AIJA DAUVARTE 06.02.58.

SILVIJA DIŠLERE 11.02.40.

KÄ€RLIS DOBRÄ€JS 24.02.43.

ILZE DZENE 24.02.64.

ILZE EGLE 24.02.65.

LAIMDOTA ENCE 05.02.49.

SIGNE FOLKA 06.02.54.

EGONS GARKLÄ€VS 18.02.51.

JÄ€NIS GIRNIS 04.02.58.

ILZE GLAVÄ€NE 10.02.55.

GUNÄ€RS GLŪDIÅ…Š 09.02.38.

NAFTOLIJS GŪTMANS 25.02.38.

NIKOLAJS HARLÄ€MOVS 09.02.48.

DZINTRA REGĪNA JANSONE 12.02.45.

OSKARS JANSONS 06.02.50.

VIOLETA JÄ€TNIECE 03.02.39.

JURIS JURJÄ€NS 15.02.44.

EMĪLIJA KAZAKEVIČUTE 15.02.49.

LÄ€SMA KONDRÄ€TE 01.02.69.

OĻĢERTS KRAUKLIS 29.02.31.

NIKOLAJS KRIVOŠEINS 25.02.60.

IEVA KRŪMIŅA 14.02.64.

MIHAILS KUĻIČKOVS /RAMUSS/ 10.02.55.

Å…INA LAPIDUSA 04.02.40.

IEVA LAPIÅ…A – STRAZDĪTE 03.02.81.

LUDMILA LEITE – PLAUDE 24.02.48.

ILZE LĪBIETE 16.02.51.

INESE LIECKALNIÅ…A 12.02.54.

VELGA LUKAŽA 01.02.60.

OJÄ€RS MARTINSONS 02.02.41.

NEONILLA MEDVEDEVA 17.02.87.

HELGA MELNBÄ€RDE-KRISBERGA 22.02.44.

VITA MERCA 23.02.51.

GUNA MILLERSONE 22.02.49.

ILZE MUCENIECE 25.02.54.

ROBERTS MUZIS 05.02.44.

ILZE NEILANDE 15.02.59.

JURIS OSIS 21.02.43.

RITA OZOLIÅ…A 22.02.59.

ANDREJS PALKA 22.02.43.

ATIS PETRAVIS-ZARIÅ…Š 04.02.50.

PĒTERIS POSTAŽS 24.02.40.

LAILA PURIÅ…A 09.02.63.

ZAIGA PUTRÄ€MA 18.02.56.

JURIS PUTRÄ€MS 03.02.56.

LIJA RAGE 08.02.48.

JÄ€NIS REINBERGS 03.02.37.

AINÄ€RS RIMICÄ€NS 23.02.64.

JUTA RINDINA 20.02.53.

DAINA RIŅĶE 02.02.41.

AIVARS RUŠMANIS 04.02.59.

LĪGA SKARIŅA 14.02.59.

VIKTORS STAÅ…ISLAVSKIS 01.02.34.

MARGARITA STÄ€RASTE 02.02.14.

RITA ŠMAGRE-ŽĪGURE 06.02.50.

OĻEGS TILLBERGS 08.02.56.

ANDRIS VÄ€RPA 19.02.50.

BAIBA VĪGANTE 22.02.55.

ARVĪDS VĪTOLS 09.02.52.

MAIJA ZAÄŒESTE 03.02.52.

ULDIS ZARIÅ…Š 03.02.76.

MARUTA ZEBERIÅ…A 21.02.50.

ULDIS ZEMZARIS 24.02.28.

GUNTARS ZVAIGZNE 26.02.48.

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@msav.lv)


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,

kas dzimuši JANVÄ€RĪ:

 

VISVALDIS ASARIS 16.01.60.

BIRUTA AUNA 22.01.59.

VILNIS AUZIÅ…Š 08.01.48.

VOLDEMÄ€RS AVENS 12.01.24.

DINA ĀBELE 19.01.69.

MODRIS BAKMANIS 25.01.35.

ANTRA AGRA BAUMANE 01.01.38.

INTA BÄ’RENTE-STRENGA 08.01.60.

LUDVIGS BÄ’RZIÅ…Š 30.01.29.

ANDRIS BIEZBÄ€RDIS 12.01.50.

LAIMONIS BLUMBERGS 26.01.19.

RENĀTE BĻODONE 13.01.33.

JÄ€NIS BOKMANIS 12.01.29.

MÄ€RIS BRANCIS 21.01.47.

INGA BRĪNIŅA 09.01.54.

AGNESE BULE 07.01.72.

INGRĪDA BURĀNE 28.01.49.

INTA CELMIÅ…A 07.01.46.

PĒTERIS CIEMĪTIS 14.01.59.

BAIBA DAMBERGA 11.01.57.

REGĪNA DEIČMANE 22.01.64.

BIRUTA DELLE 17.01.44.

NADEŽDA DEMIDOVA 07.01.47.

JÄ€NIS OJÄ€RS DIMZA-DIMME 22.01.37.

OSVALDS DINVIETIS 12.01.29.

INTA DOBRÄ€JA 14.01.40.

TEOFĪLS DREIMANIS 09.01.17.

BEATRISE DUNSKA 23.01.43.

JURIS DUŠELIS 16.01.48.

INGA EGLĪTE 01.01.74.

LINDA FREIBERGA 28.01.77.

SANITA FRĪDENBERGA 11.01.77.

GUNTARS GABRANOVS 04.01.60.

JEKATERINA GRJAZEVA-VESELKOVA 13.01.68.

MÄ€RIS GROSBAHS 06.01.71.

AIVARS GULBIS 14.01.33.

ATIS IEVIÅ…Š 06.01.46.

MAIJA IVÄ€NE 17.01.42.

HARALDS JEGODZIENSKIS 12.01.52.

LĪGA JUKŠA 25.01.75.

LAIMDOTA JUNKARA 06.01.51.

EDVĪNS KALNENIEKS 16.01.39.

IEVA KALNIÅ…A 20.01.62.

RITVARS KALNIÅ…Š 15.01.65.

NIKOLAJS KARAGODINS 20.01.22.

DAINIS KÄ€RKLUVALKS 21.01.57.

SARMA KARSIERE 02.01.63.

MAIRA KARSTÄ€ 20.01.64.

MAIJA KATVARE 06.01.39.

ILGA KERA 09.01.22.

DAINA KOPŠTÄ€LE 21.01.42.

JEĻENA KORNOUHOVA 25.01.53.

JÄ€NIS KÄ€RLIS KRIEVS 18.01.42.

INESE KRŪMIÅ…A  22.01.31.

VINETA KURZEMNIECE 17.01.52.

VLADIMIRS LADUSÄ€NS 09.01.38.

MĀRĪTE LAIVIŅA 24.01.53.

SOLVEIGA LAMSTERA 18.01.41.

EVA LAPINSKA 23.01.66.

AIVARS LEITIS 14.01.57.

ALDIS LORENCS 17.01.60.

DITA LŪSE 10.01.72..

IEVA MAURĪTE 18.01.71.

BAIBA MÄ€ZERE 14.01.43.

IMANTS MELGAILIS  26.01.23.

MÄ€RA MICKÄ’VIÄŒA 18.01.52.

SARMĪTE MUNDE 24.01.43.

ALEKSEJS NAUMOVS 10.01.55.

JĀNIS RŪDOLFS NEDĒĻA 29.01.55.

ARTA OZOLA-JAUNARÄ€JA 10.01.63.

MODRIS PAKALNS 17.01.62.

INGEBORGA PAMOVSKA 11.01.41.

KARINÄ’ PAROJANCA 02.01.82.

ANTOÅ…INA PAŠÄ¶Ä’VIÄŒA 14.01.51.

BIRUTA PÄ’RKONE 08.01.43.

ANITA PÄ’TERSONE 25.01.42.

INESE PITKEVIÄŒA 26.01.67.

VITA PLŪME 08.01.55.

LĪGA PRIEDĪTE 09.01.69.

MAIJA PURGAILE 29.01.53.

ANDRIS RAMATS 07.01.43.

ANTONS RANCÄ€NS 15.01.38.

ILZE RAUDIŅA-GRĪNVALDE 14.01.74.

GUNDEGA REPŠE 13.01.60.

ASTRĪDA ROGULE 06.01.60.

VLADISLAVS RUBULIS 14.01.56.

DIÄ€NA RUTKOVSKA 18.01.84.

Ä€RIS SEGLIÅ…Š 16.01.57.

KATE SERŽĀNE 08.01.80.

AINÄ€RS SILS 20.01.61.

GULNARA SKUTELE 16.01.59.

ULDIS SOSNOVSKIS 09.01.55.

DZINTARS SPALLE 08.01.46.

IEVA SPALVIÅ…A 22.01.48.

BAIBA SPRANCE 10.01.63.

GENÄ€DIJS STEPANOVS 29.01.50.

PÄ’TERIS STIPRIS 02.01.47.

JÄ€NIS STRUPULIS 28.01.49.

JÄ€NIS SVENÄŒS 07.01.35.

LĪGA ŠÄ’NBERGA 23.01.47.

VIKTORS ŠILDKNEHTS 27.01.17.

SILVIJA ŠMIDKENA 10.01.35.

ANDA TREIJA 10.01.52.

MÄ€RĪTE VAIŠÄ»A 03.01.58.

EVA VÄ’VERE 26.01.81.

VIKTORIJA VÄ’ZE 16.01.56.

ARNOLDS VILBERGS 02.01.34.

NORA VILMANE 29.01.51.

VILIS VIZULIS 29.01.52.

HENRIHS VORKALS 02.01.46.

MARGARITA ZARENKOVA 05.01.46.

AIJA ZARIÅ…A 12.01.54.

ANDRIS ZÄ’GNERS 02.01.62.

PÄ’TERIS ZEILE 14.01.28.

EDĪTE ZVAGULE 20.01.37.

GUNA ZVAIGZNĪTE  09.01.29.

DAINA ZVANĪTĀJA 13.01.57.

ANDREJS ZVEJNIEKS 06.01.39.

JURIS ZVIRBULIS 09.01.44.

RAITIS ZVIRBULIS 13.01.55.

 

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,

kas dzimuši DECEMBRĪ:

 

JEKATERINA ALKSNE 13.12.83.

INTA AMOLIÅ…A 22.12.52.

ELITA ASNE 09.12.66.

IVARS ASNIS 15.12.57.

ILGNESE AVOTIÅ…A 02.12.57.

BARBARA ĀBELE 15.12.64.


ANNA BAKLÄ€NE 07.12.82.

VLADIMIRS BEKMANIS 31.12.40.

ASTRĪDA BĒRZIŅA 17.12.46.

EDĪTE BĒRZIŅA 03.12.52.

GUNÄ€RS BINDE 27.12.33.

LAILA BOGUSTOVA 20.12.60.

GVIDO BULS 11.12.56.

AGRIS BUTELIS 16.12.48.


SARMĪTE CAUNE 31.12.61.


ROBERTS DINERS 24.12.77.

INGRĪDA DRANDE 17.12.53.

VALENTĪNS DAŅIĻENKO 20.12.53.


SARMA EGLĪTE 23.12.43.


JÄ€NIS GALDIÅ…Š 14.12.41.

ROMUALDS GEIKINS-GEIMANS 10.12.43.

INGRĪDA GRANTS 27.12.60.

GAIDA GRUNTBERGA 29.12.28.

OLITA GULBE 16.12.53.


JURIS IVANOVS 13.12.52.


OJÄ€RS JANSONS 18.12.62.

EMĪLIJA JAUNZEME 01.12.25. 


SANDRA KALNIETE 22.12.52.

INITA KÄ€RKLUVALKA 03.12.55.

FRANÄŒESKA KIRKE 15.12.53.

ARTURS KIRŠFELDS 30.12.32.

PÄ’TERIS KORSAKS 15.12.37.

ZIGURDS KREBS 31.12.46.

ZAIGA KUPLE 15.12.41.

ULDIS KURZEMNIEKS16.12.65.

VALDIS ĶIKUTS 07.12.54.


DACE LAPIÅ…A 05.12.54.

IVETA LAURE 06.12.62.

MĀRĪTE LEIMANE 31.12.51.

RUTA LINĪTE 17.12.61.

GUNĀRS LŪSIS 18.12.50.

ELĪNA LŪSIS-GRĪNBERGA 01.12.66.


SARMĪTE MĀLIŅA 04.12.60.

LATVĪTE MEDNIECE 08.12.24.

LAIMONIS MIERIÅ…Š 03.12.29.

EDGARS MUCENIEKS 04.12.65.

ĢIRTS MUIŽNIEKS 17.12.56.


BAIBA OSĪTE 10.12.58.

KORNÄ’LIJA OZOLIÅ…A 19.12.40.


TATJANA PAĻČUKA-RIKĀNE 06.12.54.

VIKTORIJA PELŠE 26.12.36.

JURIS PÄ’TERSONS 08.12.31.

VALENTĪNS PETJKO 01.12.85.

JURIS PIETE 30.12.41.

VALDA PODKALNE 30.12.51.

SANDRA POPLAVSKA 05.12.81.

ARMĪNS PUNKA 23.12.33.

IEVA PURGAILE 01.12.75.


MÄ€RA RIKMANE 26.12.39.

ARTURS ARNOLDS RIŅĶIS 10.12.42.

ILGVARS ROBEŽNIEKS 15.12.35.

DAINIS ROŽKALNS 14.12.28.


TAMÄ€RA SERGIJENKO 03.12.46.

VIJA SPEKKE DA SACCO 04.12.22.

ALEKSANDRS STANKÄ’VIÄŒS 10.12.32.

GUNDEGA STRAUTA 26.12.40.

TIMEJA STRAUTIÅ…A 13.12.66.

BRIGITA STURME 29.12.40.

VASILIJS ŠELKOVS 16.12.23.

RŪTA ŠVALBE 20.12.52.


JURIS TRAUMANIS 04.12.37.

AIGARS TRUHINS 03.12.66.

IRĪNA TRUMPELE 20.12.58.


INDULIS URBÄ€NS 17.12.47.


ANITA VANAGA 18.12.64.

VALDEMÄ€RS VÄ€VERS 15.12.60.

JÄ€NIS VEISS 16.12.28.


GUNTA ZEMĪTE 05.1.2.40

JURIS ZĪLE 16.12.31.

SARMĪTE ZUTERE 17.12.37.

BAIBA ZVAUNE 08.12.58.

 

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)


LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic savus biedrus,

kas dzimuši NOVEMBRĪ:

 

KRISTĪNE ABIKA 13.11.75.

BAÅ…UTA ANCÄ€NE 08.11.41.

VALDA ĀBOLIŅA 22.11.44.


VALERIJS BAIDA 15.11.58.

VALTIS BARKÄ€NS 13.11.69.

INGA BERMAKA 09.11.80.

AIVARS BÄ’RZIÅ…Š 22.11.36.

VIESTURS BÄ’RZIÅ…Š 18.11.54.

GATIS BLUNAVS 06.11.62.

DAINIS BREIKŠS 02.11.42.

JURIS BRIEDIS 19.11.49.

LUDMILA BULATÅ…IKOVA 01.11.52.


DACE ÄŒOLDERE 23.11.47.


LINDA DAŅIĻEVSKA 30.11.71.

NELLIJA DARKÄ’VIÄŒA 24.11.40.

JURIS DUNOVSKIS 02.11.60.

VINETA DZĒRVĪTE 25.11.68.


LAIMA EGLĪTE 18.11.45.

HOLGERS ELERS 17.11.67.

Ä€RIJA Ä’MANE 17.11.40.

GUNÄ€RS EZERNIEKS 02.11.32.


ALLA FOLKA 02.11.51.

EDGARS FOLKS 12.11.51.


MĀRIS GAILĪTIS 09.11.54.

IEVA GRANTIÅ…A 16.11.70.

MARITA GRASE 15.11.66.

INETA GREIŽA 20.11.62.

ILIZANE GRĪNBERGA 16.11.62.

EDVARDS GRŪBE 03.11.35.

AUSMA GŪTMANE 16.11.46.


HELÄ’NA HEINRIHSONE 21.11.48.


ANTRA IVDRA 18.11.66.


SILVIJA JÄ€KOBSONE 27.11.45.


DAIGA KALÄ’JA – GASPAROVIÄŒA 08.11.61.

RASA KALNIÅ…A – GRĪNBERGA 29.11.36.

MÄ€RA KALNIŠÄ¶E 28.11.44.

LILIJA KARLOVA 12.11.40.

VIKTORS KARPENKO 01.11.55.

VINETA KAULAÄŒA 02.11.71.

LAILA KELLE 04.11.53.

KÄ€RLIS KNOPKENS 12.11.31.

ROBERTS KOĻCOVS 24.11.66.

ANDA KRIEVA 20.11.54.

TIJA KRŪMIŅA 26.11.23.

JÄ€NIS KUPÄŒS 14.11.69.


LEONARDS LAGANOVSKIS 01.11.55.

IRĪDA LAZDIŅA 04.11.49.

VITA LÄ’NERTE 04.11.64.

ANDA LĪCE 17.11.46.

KIRA LIEDE 13.11.44.

GUNTA LIEPIÅ…A – GRĪVA 07.11.42.

MIRDZA LUKAŽA 22.11.30.


INESE MAILĪTE 27.11.59.

DACE MOTE 23.11.44.


Ä’RIKS OSTROVS 25.11.25.


DACE PAEGLĪTE 28.11.54.

NATAĻJA PANKRATJEVA 27.11.80.

DMITRIJS PAÅ…IÄŒEVS 07.11.24.

ARNIS PELŠS 17.11.60.

LEONTĪNE PĪGOZNE 27.11.48.

GATIS PĪPKALĒJS 02.11.74.


VELTA RAUDZEPA 25.11.51.

DACE RIEKSTIÅ…A 01.11.60.

DAILIS ROŽLAPA 10.11.32.

KRISTĪNE RUBENE 18.11.69.


TATJANA SEMJONOVA 19.11.45.

PÄ’TERIS SIDARS 03.11.48.

SARMĪTE SĪLE 03.11.45.

INGA SKUJIÅ…A 10.11.52.

JURÄ¢IS SKULME 13.11.28.

MARTA SKULME 22.11.62.

ULDIS SOKOLOVSKIS 18.11.44.

OJĀRS SPĀRĪTIS 28.11.55.

MALDA SPROÄ¢E 17.11.46.

ILZE STREKAVINA 04.11.48.

MÄ€RCIS STUMBRIS 10.11.42.


EDVARDA ŠMITE 22.11.37.

ZIGMUNDS ŠÅ…ORE 03.11.42.

INGA ŠTEIMANE 26.11.65.


MAIJA NORA TABAKA 05.11.39.

PÄ’TERIS TAUKULIS 28.11.58.

GUNTIS TILTIÅ…Š 07.11.45.


RAMONA UMBLIJA 24.11.50.


INDULIS VALDMANIS 28.11.24.

ANATOLIJS VANAGS 05.11.39.

MARINA VEILANDE 23.11.51.

VLADISLAVS VINCÄ’VIÄŒS 18.11.45.

VOLDEMÄ€RS VOGULS 16.11.52.

IRĪNA VORKALE 07.11.53.

INA VORONCOVA 02.11.49.


SOLVITA ZARIÅ…A 24.11.63.

ALVIS ZEMZARIS 12.11.61.

IVONNA ZĪLE 24.11.80.

 

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)


 

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA
ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,
kas dzimuši OKTOBRĪ:
ARTŪRS AKOPJANS 31.10.69.
ALDIS ALEKS 30.10.48.
ANITA ARMANE 05.10.48.
STAÅ…ISLAVS ASTIÄŒS 24.10.45.
ANTRA AUGUSTOVIÄŒA 05.10.62.
ANSIS AUSTRIÅ…Š 17.10.52.
SANDRA BÄ’RZIÅ…A-SKRAUCE 20.10.44.
MAIJA BRAŠMANE 18.10.58.
LARISA BRAUNA 02.10.42.
ILZE BREIDAKA 16.10.68.
DAINIS BRUÄ¢IS 21.10.56.
IVARS BUMBIERS 06.10.32.
GUNDEGA CÄ’BERE 26.10.43.
VALDIS CELMS 24.10.43.
IEVA DEKSNE 14.10.62.
JURIS DIMITERS 15.10.47.
SARMĪTE DRUDZE 11.10.65.
RITA EGLĪTE 05.10.41.
HERBERTS ERBS 03.10.52.
LAURA FELDBERGA 09.10.75.
OJĀRS ARVĪDS FELDBERGS 10.10.47.
ANDRIS FREIBERGS 24.10.38.
BARBARA GAILE 11.10.68.
DAINA GALAKRODZNIECE 11.10.55.
MAIJA GALDIÅ…A 11.10.42.
ILGA GRANTS 15.10.26.
KRISTAPS ĢELZIS 24.10.62.
VILNIS HEINRIHSONS 02.10.58.
DAILA ILTNERE 21.10.61.
ZANE ILTNERE 21.10.61.
RITUMS IVANOVS 17.10.68.
DIÄ€NA JAUDZEME 13.10.76.
INGUNA KAMRADZIUSA 31.10.56.
JÄ€NIS KÄ€RKLIÅ…Š 12.10.49.
DAINA KAULIÅ…A 27.10.57.
ELITA KEMPELA 21.10.68.
SIGITAS KREIVAITIS 30.10.58.
VERONIKA KUÄŒINSKA 31.10.29.
DMITRIJS KUDRINS 06.10.30.
ZOJA KUZÅ…ECOVA 25.10.43.
ANDA LÄ€CE 01.10.82.
DAINA LAPIÅ…A 31.10.43.
DMITRIJS LAVRENTJEVS 20.10.70.
IGORS LEONTJEVS 12.10.57.
DAINIS LESIÅ…Š 31.10.62.
AIJA LISKUPA 30.10.50.
ANTONIJA LUTERE 07.10.46.
AIVARS MANGULIS 09.10.50.
MALDA MUIŽULE 05.10.37.
IVARS MUIŽULIS 06.10.35.
RAMINS NAFIKOVS 03.10.67.
LUDMILA NEIMIŠEVA 31.10.48.
OLITA NIGULE 14.10.33.
JÄ€NIS ANDRIS OSIS 04.10.43.
SANITA OZOLA 10.10.69.
UÄ¢IS PIEŠIÅ…Š 13.10.59.
MAIJA PĪLĀGA 25.10.43.
GUNĀRS PLATPĪRS 02.10.57.
IVARS POIKÄ€NS 24.10.52.
LĪGA PURMALE 04.10.48.
DAIGA PUTEKLE 08.10.56.
INTA PUTNIŅA-CĪRULE 11.10.56.
MÄ€RA RANKA 06.10.44.
EERO RASS 25.10.61.
MARUTA RAUDE 07.10.65.
DAGNIJA REINHOLDE 07.10.56.
SKAIDRĪTE RIŅĶE 02.10.27.
AGNESE RUDZĪTE 05.10.80.
GUNTARS SIETIÅ…Š 23.10.52.
KÄ€RLIS SILIÅ…Š 03.10.58.
INGŪNA SKUJA 05.10.65.
PAULS SPRIDZÄ€NS 27.10.45.
VALDIS SPRIDZÄ€NS 29.10.51.
AIVARS SPRŪDŽS 28.10.46.
DAGMÄ€RA STAPRÄ’NA 17.10.35.
BRUNO STRAUTIÅ…Š 13.10.44.
INGRĪDA SŪNA 04.10.54.
INESE ŠÄŒUCKA 04.10.50.
JURIS UPENIEKS 26.10.62.
NIKOLAJS UVAROVS 29.10.41.
MALDONIS VALDMANIS 28.10.31.
EIŽENS VALPĒTERS 21.10.43.
ĒVALDS VASIĻEVSKIS 28.10.53.
IVONNA VEIHERTE 08.10.59.
ANDRIS VÄ’ZIS 29.10.59.
EILA VIKMANE 27.10.63
ELITA VILIAMA 05.10.54.
IEVA VĪTOLA 28.10.58.
ANITA ZABIĻEVSKA 21.10.63.
GUNTARS ZAĶIS 09.10.61.
SOLVITA ZÄ€LE 03.10.42.
JĀNIS ZIŅĢĪTIS 20.10.73.
(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBA

ar pateicību un prieku sveic visus biedrus,

kas dzimuši OKTOBRĪ:


ANDA LÄ€CE 01.10.82.


LARISA BRAUNA 02.10.42.

VILNIS HEINRIHSONS 02.10.58.

GUNĀRS PLATPĪRS 02.10.57.

SKAIDRĪTE RIŅĶE 02.10.27.


 

 HERBERTS ERBS 03.10.52.

RAMINS NAFIKOVS 03.10.67.

 KÄ€RLIS SILIÅ…Š 03.10.58.

SOLVITA ZÄ€LE 03.10.42.


JÄ€NIS ANDRIS OSIS 04.10.43.

 LĪGA PURMALE 04.10.48.

INGRĪDA SŪNA 04.10.54.

INESE ŠÄŒUCKA 04.10.50.


ANITA ARMANE 05.10.48.

 RITA EGLĪTE 05.10.41.

 MALDA MUIŽULE 05.10.37.

 ANTRA AUGUSTOVIÄŒA 05.10.62.

AGNESE RUDZĪTE 05.10.80.

 INGŪNA SKUJA 05.10.65.

ELITA VILIAMA 05.10.54.


 IVARS BUMBIERS 06.10.32.

DMITRIJS KUDRINS 06.10.30.

IVARS MUIŽULIS 06.10.35.

 MÄ€RA RANKA 06.10.44.


ANTONIJA LUTERE 07.10.46.

MARUTA RAUDE 07.10.65.

 

DAGNIJA REINHOLDE 07.10.56.


DAIGA PUTEKLE 08.10.56.

IVONNA VEIHERTE 08.10.59.


 

 LAURA FELDBERGA 09.10.75.

 AIVARS MANGULIS 09.10.50.

GUNTARS ZAĶIS 09.10.61.


 

 OJÄ€RS ARVĪDS FELDBERGS 10.10.47.

 SANITA OZOLA 10.10.69.


SARMĪTE DRUDZE 11.10.65.

BARBARA GAILE 11.10.68.

 DAINA GALAKRODZNIECE 11.10.55.

 

MAIJA GALDIÅ…A 11.10.42.

INTA PUTNIŅA-CĪRULE 11.10.56.


 JÄ€NIS KÄ€RKLIÅ…Š 12.10.49.

IGORS LEONTJEVS 12.10.57.


 

DIÄ€NA JAUDZEME 13.10.76.

 UÄ¢IS PIEŠIÅ…Š 13.10.59.

BRUNO STRAUTIÅ…Š 13.10.44.


 

 IEVA DEKSNE 14.10.62.

 OLITA NIGULE 14.10.33.


JURIS DIMITERS 15.10.47.

ILGA GRANTS 15.10.26.


 ILZE BREIDAKA 16.10.68.


ANSIS AUSTRIÅ…Š 17.10.52.

RITUMS IVANOVS 17.10.68.

DAGMÄ€RA STAPRÄ’NA 17.10.35.


MAIJA BRAŠMANE 18.10.58.


SANDRA BÄ’RZIÅ…A-SKRAUCE 20.10.44.

DMITRIJS LAVRENTJEVS 20.10.70.

 

JĀNIS ZIŅĢĪTIS 20.10.73.


DAINIS BRUÄ¢IS 21.10.56.

DAILA ILTNERE 21.10.61.

ZANE ILTNERE 21.10.61.

 

 ELITA KEMPELA 21.10.68.

EIŽENS VALPĒTERS 21.10.43.

ANITA ZABIĻEVSKA 21.10.63.


GUNTARS SIETIÅ…Š 23.10.52.


STAÅ…ISLAVS ASTIÄŒS 24.10.45.

VALDIS CELMS 24.10.43.

ANDRIS FREIBERGS 24.10.38.

KRISTAPS ĢELZIS 24.10.62.

IVARS POIKÄ€NS 24.10.52.


 ZOJA KUZÅ…ECOVA 25.10.43.

MAIJA PĪLĀGA 25.10.43.

EERO RASS 25.10.61.


GUNDEGA CÄ’BERE 26.10.43.

JURIS UPENIEKS 26.10.62.


DAINA KAULIÅ…A 27.10.57.

PAULS SPRIDZÄ€NS 27.10.45.

EILA VIKMANE 27.10.63


AIVARS SPRŪDŽS 28.10.46.

MALDONIS VALDMANIS 28.10.31.

ĒVALDS VASIĻEVSKIS 28.10.53.

IEVA VĪTOLA 28.10.58.


VALDIS SPRIDZÄ€NS 29.10.51.

NIKOLAJS UVAROVS 29.10.41.

ANDRIS VÄ’ZIS 29.10.59.


 ALDIS ALEKS 30.10.48.

SIGITAS KREIVAITIS 30.10.58.

AIJA LISKUPA 30.10.50.


ARTŪRS AKOPJANS 31.10.69.

INGUNA KAMRADZIUSA 31.10.56.

VERONIKA KUÄŒINSKA 31.10.29.

DAINA LAPIÅ…A 31.10.43.

DAINIS LESIÅ…Š 31.10.62.

 LUDMILA NEIMIŠEVA 31.10.48.


 

(Informācijas nepilnību gadījumā lūdzam rakstīt: info@lms.lv)