AKTUALITĀTES KONKURSI SVEICAM SĒRU VĒSTS IZNOMĀ / IZĪRĒ ARHĪVS 2012-2017 RECENZIJAS UN INTERVIJAS LMS PROJEKTI LMS VĒSTURE LMS STRUKTŪRA LMS APAKŠSTRUKTŪRAS LMS KONGRESI LMS STATŪTI LMS BIEDRI KĀ KĻŪT PAR LMS BIEDRU? LMS BIEDRU RADOŠĀS KOPAS LMS DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS INTERNETA SAITES LMS KONTAKTI

Ziedo Latvijas Mākslinieku savienībai

Simtgades vides objekta (objektu grupas) alejā pie Latvijas Nacionālā teātra

atklātais skiču konkurss


NOLIKUMS

1. Konkursa organizētājs

Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk tekstā – Departaments).

 

2. Konkursa mērķis

Atzīmējot Latvijas valsts un Latvijas Nacionālā teātra (turpmāk – Teātris) simtgadi, iegūt piemērotāko mūsdienīga, pastāvīgi paliekoša vides objekta (objektu, objektu grupas) skici teritorijā no Teātra Austrumu fasādes līdz Pilsētas kanālam, ietverot perspektīvā attīstāmu teritorijas attīstības vīziju no Krišjāņa Valdemāra ielas gar Teātra ēkas Austrumu fasādi un Pilsētas kanālu līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4.

 

3. Konkursa priekšmets

Simtgades vides objekta (objektu grupas) (turpmāk – Objekts) skice teritorijā no Teātra ēkas Austrumu fasādes līdz Pilsētas kanālam, ietverot teritorijas attīstības vīziju līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4, ņemot vērā, ka esošā tenisa kortu teritorija paredzēta turpmākai Teātra attīstībai, kā arī ievērojot šādus nosacījumus:

3.1.      Objektu paredzēts realizēt līdz 2018. gada 4. maijam, atzīmējot Latvijas valsts un Teātra simtgadi;

3.2.      Objekta realizācijas izmaksas (neietverot teritorijas labiekārtošanas darbu un būvdarbu izmaksas) nedrīkst pārsniegt 135 000,00 EUR (bez PVN).

 

4. Konkursa veids un dalībnieki

4.1.      Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā un ir uzskatāms par notikušu, ja tajā atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajam apjomam un kvalitātei izvērtēšanai iesniegti vismaz trīs darbi.

4.2.      Par konkursa dalībnieku, atbilstoši konkursa nolikumam iesniedzot konkursa darbu, var kļūt jebkuras juridiskas vai fiziskas personas vai to grupas, kuras ir saņēmušas konkursa dokumentus, ir iepazinušās un piekrīt konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

4.3.      Konkursa noteikumi un programma visiem dalībniekiem ir vienāda.

4.4.      Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vairākus darbus.

4.5.      Dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar konkursa darba sagatavošanu un iesniegšanu. Departaments nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus, neatkarīgi no konkursa norises un rezultāta.

 

5. Konkursa komisija un balvu fonds

5.1.      Konkursam iesniegto darbu vērtēšanu veic konkursa komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

 

 

Vārds, uzvārds

Statuss

Amats/ nodarbošanās

1.

Oļegs Burovs

Priekšsēdētājs

Rīgas domes Īpašuma komitejas priekšsēdētājs

2.

Rihards Rusins

Loceklis

Departamenta direktora vietnieks – Būvniecības pārvaldes priekšnieks

3.

Juris Dambis

Loceklis

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks

4.

Jānis Dripe

Loceklis

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas eksperts

5.

Arta Goldberga

Locekle

Departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja

6.

Māra Lāce

Locekle

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore

7.

Aleksejs Naumovs

Loceklis

Latvijas Mākslas akadēmijas profesors

8.

Ojārs Rubenis

Loceklis

Latvijas Nacionālā teātra direktors

 

5.2.      Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.

5.3.      Komisijas sēdes tiek protokolētas.

5.4.      Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

5.5.      Konkursa balvu fonds ir 9500,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas), no kuriem:

5.5.1.    pirmās vietas ieguvējs saņem 4000,00 EUR;

5.5.2.    otrās vietas ieguvējs saņem 2500,00 EUR;

5.5.3.    trešās vietas ieguvējs saņem 1500,00 EUR;

5.5.4.    divas veicināšanas balvas – 750,00 EUR.

5.6.      Komisijai ir tiesības balvas pārdalīt.

5.7.      Piešķirtās balvas Departaments izmaksā viena mēneša laikā no konkursa rezultātu publicēšanas.


6. Konkursa izejmateriālu saņemšanas kārtība

6.1.      Izejmateriālus konkursa dalībnieks var saņemt elektroniskā veidā, iepriekš Departamenta darba laikā piesakoties pa tālruni 26597178 vai rakstot uz e-pastu Komisijas sekretārei Dacei Baidekalnei - dace.baidekalne@riga.lv. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Departamenta mājaslapā www.rdid.lv.

6.2.      Jautājumus par konkursa norisi vai darba uzdevumu iesniedz līdz 2018. gada 5. janvārim, rakstot uz e-pastu: dace.baidekalne@riga.lv.

6.3.      Departaments piecu darba dienu laikā sniedz rakstisku atbildi uz rakstiski iesniegtiem jautājumiem. Atbildes tiek publicētas Departamenta mājaslapā www.rdid.lv.

 

7. Iesniedzamais konkursa darba sastāvs un materiāli

7.1.      Darba idejas/koncepcijas īss apraksts, simtgades vides objekta realizācijas īss apraksts ar pievienotu projekta tāmi, kurā norādītas projekta realizācijai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, u.c. maksājumi, kas aprēķināti euro).

7.2.      Attīstības vīzija teritorijai gar Pilsētas kanālu, sākot no Krišjāņa Valdemāra ielas – Teātra Austrumu fasādes līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4 uz plāna M 1:250, kurā iezīmēta Objekta novietne un kas papildināta ar vizualizācijām un atsevišķiem mezgliem lielākā mērogā (pēc autora ieskatiem).

7.3.      Divas Objekta 3D vizualizācijas no diviem skatu punktiem (no Krišjāņa Valdemāra ielas un no Teātra ēkas puses), kas jāizstrādā uz konkursa nolikuma 2. pielikumā dotajām fotofiksācijām.

7.4.      Dalībnieks savas idejas prezentācijai var pievienot maketu uzskatāmā mērogā.

7.5.      Darba materiālus iesniedz vienā eksemplārā divos dažādos veidos, no kuriem viens – uz horizontālām planšetēm, kas apzīmētas ar brīvi izvēlētu devīzi (ciparu un burtu kombināciju), un A4 formāta lapām, bet otrs – elektroniskā formātā (pdf), kas kopā ar ziņām par darba autoru (2. pielikums) ievietoti slēgtā aploksnē, kas apzīmēta ar to pašu devīzi, kas ir uz planšetēm.

 

8. Konkursa darbu iesniegšana

8.1.      Darbus iesniedz Departamenta darba laikā Departamenta sekretariātā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 420.kab. līdz 2018. gada 23. janvārim plkst. 10.00. Pēc norādītā laika nekādi materiāli netiks pieņemti, savukārt iesniegtos darbus nevarēs pārveidot, papildināt vai labot.

8.2.      Par konkursa darba saņemšanu tiek izrakstīts apliecinājums, ko paraksta atbildīgā sekretāre un materiālu iesniedzējs, katrai no pusēm paliek viens eksemplārs. Apliecinājumā fiksē datumu, laiku, materiālu pieņēmēju un iesniedzēju, uzrādīto devīzi, reģistrācijas numuru, iesniedzēja kontakttālruni. Uz iesniegtajām atsevišķajām aploksnēm, tās neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums, laiks un reģistrācijas numurs.

 

9. Konkursa darbu izvērtēšana

9.1.      Komisijas sēdes notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

9.2.      Konkursam iesniegtie darbi tiek atvērti Komisijas sēdē. Darbu atvēršanas sēdes protokolā tiek iekļautas šādas ziņas – devīze, darba nosaukums.

9.3.      Komisijas locekļi pirms konkursa darbu vērtēšanas apliecina, ka viņiem nav ziņu par to, ka konkursā piedalās viņu laulātie, pirmās vai otrās pakāpes radinieki.

9.4.      Darbus, kas atbilst noteiktajam darba sastāvam un prasībām, Komisija izvērtē pēc šādiem kritērijiem, kopīgi izvērtējot un nosakot to nozīmību:

9.4.1.    priekšlikuma mākslinieciskā kvalitāte;

9.4.2.    priekšlikuma iederīgums vidē;

9.4.3.    tehniskās realizācijas racionāls pamatojums un iespējamība;

9.4.4.    idejas oriģinalitāte.

9.5.      Komisija darbus izvērtē divu nedēļu laikā pēc darbu atvēršanas.

9.6.      Komisijas locekļi sagatavo savu individuālo vērtējumu atbilstoši 9.4. punktā minētajiem kritērijiem. Pēc tam Komisijas locekļi atklātā balsojumā nosaka vietu ieguvējus. Lēmumu Komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja kāds no Komisijas locekļiem nav ieradies, bet līdz sēdes sākumam iesniedzis rakstisku balsojumu, ņem vērā šo balsojumu.

9.7.      Komisijas lēmums tiek publicēts Departamenta tīmekļa vietnē www.rdid.lv.

 

10. Turpmākā rīcība ar konkursā iesniegtajiem darbiem

10.1.  Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, lemj par konkursā iesniegto darbu realizāciju, un, vienojoties ar darba autoru, slēdz līgumu par darba realizēšanu vai par darba realizēšanas autoruzraudzības veikšanu, ja to realizē cita persona, kurš nav darba autors.

10.2.  Divu nedēļu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas Departaments ar pirmās vietas ieguvēju vienojas par skices realizācijas veidu, norisi un izmaksām.

10.3.  Ja divu nedēļu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas Departaments un izvēlētā darba autors nav vienojušies par skices realizācijas veidu, norisi un izmaksām, Departaments patur tiesības vērsties pie nākamā darba autora.

10.4.  Darbu autori pilnā apjomā saglabā personiskās autortiesības.

10.5.  Mantiskās autortiesības uz godalgotajiem darbiem pāriet Departamentam pēc tam, kad darba autors saņēmis piešķirto balvu.

10.6.  Darbi, kuri netiek godalgoti, tiek atdoti dalībniekam. Autori tos var saņemt Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 420. kabinetā, viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām Departaments neatbild par darbu saglabāšanu.

10.7.  Departamentam ir tiesības iesniegtos darbus publicēt tīmekļa vietnē www.rdid.lv vai citur presē.

 


Annual General Meeting in Dublin, Ireland and Belfast, Northern Ireland

The 13th General Assembly of IAA/AIAP Europe will take place in Dublin on September 14, 2017, hosted by Visual Artists Ireland.

It is linked with VAI's Get Together 2017 - Ireland's National Day for Visual Artists (September 15); events and discussions will focus on the theme 'The Freedom to Work'. Delegates will also have the opportunity to join a visit to Belfast, Northern Ireland on September 16.

Please keep in mind that there is a registration deadline!

Deadline: August 14, 2017

 

Office of IAA Europe

Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IBGK)

Mohrenstraße 63

D - 10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30 23 45 76 66

Email: info@iaa-europe.eu

www.iaa-europe.eu

 


 

Announcement


XI. International Ceramics Symposium Römhild, Thuringia, Germany From 5 August until 2 September 2018. The XI. International Ceramics Symposium in the town of Römhild in 2018 will focus on the theme of “Ceramics Speak Many Languages”.

 

Conditions of participation: The number of participants is limited to a maximum of eight artists who are chosen from the applicants by a panel of experts. Each participating artist will receive a grant amounting to €2,000.00, as well as free food and accommodation, for the duration of the symposium. We expressly require experimental work for creating expanded forms of expression, particularly in the sphere of sculptures. We will provide: clay and porcelain for a very wide variety of different production technologies and firing temperatures, as well as state of the art firing technology from the firm ROHDE, electric and gas-fired chamber kilns and top loaders, wood-fired open-fire kilns, top-hat kilns, trolley hearth kilns and RAKU kilns. Temporary firing technologies can also be made available operationally, depending on demand and firing requirements. Artists are traditionally given a certificate of participation at the end of the symposium ends.
All artistic works are publicised in exhibitions and in an exhibition catalogue. Selected works will be shown in a permanent exhibition at Schloss Glücksburg CERAMICS MUSEUM.

 

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: 30 September 2017

 

Your application must contain: At least 10-15 representative photographs, preferably high-resolution photographs on CD-ROM/DVD, as well as documentation on work and exhibitions so far and a CV. The artists chosen by the panel will receive their nomination / invitation by 31/12/2017.

 

The symposium is organised by the supporters’ association ‘International Ceramics Symposium Römhild e.V.’, with the support of the town of Römhild, the state of Thuringia, Römhild ceramics foundation and business sponsors. Send your application to: Supporters’ Association of the International Ceramics Symposium

Römhild Schloss Glücksburg PF 11 41, 98628 Römhild, Germany Email: info@keramiksymposium-roemhild.de
www.keramiksymposium-roemhild.de Contact: Michael Knie Tel. 49(0) 36948 82162
 


 

Bremer Kunststipendium

Art Grant of the City of Bremen


 In cooperation with the Bremische Bürgerschaft (The State Parliament) the Bremische Heimstiftung
(Foundation of Homes and Residences) awards grants for artists from the twin towns of Bremen, as
Gdansk, Riga, Haifa, Dalian, Izmir or Durban.
The Bremer Heimstiftung founded in 1953 runs 20 residential- and nursing homes in Bremen for
about 3000 senior citizens.
The grant of the City of Bremen is awarded two or three times a year for a period of either three or
five months.
 
Conditions for the Application: • Any professional artist from the twin towns of the city of Bremen may apply for the grant. • There are no age restrictions. • The grant is directed to artists of Fine Arts (Painting, Drawing, Graphic, Sculpture, Photography, Video, Installation and Mixed Media). • An adequate command of either the German or English language is required. • An accident and health insurance for abroad has to be taken out in advance. • The grant offered by the city of Bremen is a residential grant. The grant holder is expected to live and work mainly in Bremen during his/her stay. • For the application please use the relevant application form which contains all information also about the materials that have to be submitted. • The application documents have to be returned within the specified time period.
 
Benefits:
The art grant of the city of Bremen includes the following benefits: • Accommodation: The Bremer Heimstiftung makes available a self-contained apartment with separate entrance in its retirement home „Stiftungsresidenz Landhaus Horn“. The furnished apartment of about 65 square meters consists of a studio, workshop/kitchen, one bedroom and a bathroom. Internet connection is available.
• Meals: Meals in its own restaurant are also made available by the Bremer Heimstiftung. • Support: The curator (Dr. Katerina Vatsella) is the contact person for the grant holders.
She will answer questions and help the grant holders during their stay to get into contact
with institutions and colleagues. • Financial Supplements: In addition the Bremische Bürgerschaft grants a small financial supplement of Euro 150,- monthly for other costs that may arise plus a BSAG ticket
(public transport system of Bremen) which guarantees the grant holder a better mobility throughout the town. The artists have free entrance in all museums and free tickets for the theater / opera. • Exhibitions: Exhibitions may be arranged at the end of the grant holder’s stay. This exhibition can be organized at varying places. Priority is given to the house of the Parliament (Bremische Bürgerschaft).
 
Furthermore: • No supplements are granted for travel, material or transport. • The grant holder has to have an accident and health insurance for abroad. The art grant does • not cover any insurance. • The grant holder is responsible for the cleaning of the apartment.
 
Selection Procedure
The decision on the award of the grant is made by a specialist jury.
No reasons are given for the decision of the jury.
 
Materials
The materials for the application have to be sent to: 
Bremer Kunststipendium c/o Bremer Heimstiftung Stiftungsresidenz Landhaus Horn Schwachhauser Heerstr. 264 28213 Bremen Fax: 0049-421-24 68 119
 
For further information please contact:
Dr. Katerina Vatsella, curator of the Art Grant: mail@vatsella.de

 Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā Jēkabpilī

Jēkabpilī izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā.


Konkurss par vides objekta dizaina izstrādi izsludināts, lai turpinātu pilnveidot vizuāli pievilcīgu un estētisku Jēkabpils pilsētu. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Rezultātus vērtēs izveidota komisija, kura apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu. Konkursa mērķis ir rast ideju un veidot laikmetīgu, vizuāli izteiksmīgu vides objektu Jēkabpils pilsētas publiskajā ārtelpā, respektējot apkārtējo vidi un vienlaikus radot oriģinālu, Jēkabpils tēlam atbilstošu vietzīmi.

Kopējais konkursa balvu fonds ir 3000,00 euro apmērā. Pieteikumi konkursam jāiesniedz Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Vienas pieturas aģentūrā no šī gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam. 

 

Vairāk par konkursa nosacījumiem var izlasīt pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Jaunumi.Ģederta Eliasa balva par lauku tēmu Latvijas glezniecībā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība nodibina “Ģederta Eliasa balvu par lauku tēmu Latvijas glezniecībā” un pirmo reizi izsludina konkursu par labāko lauku tēmai veltīto darbu, lai veicinātu lauku tēmas tradīcijas attīstību Latvijas glezniecībā.


No 2017. gada 1. līdz 16. jūnijam Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā (Akadēmijas ielā 10, Jelgavā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 mākslinieki aicināti iesniegt savus darbus, lai pieteiktos dalībai konkursa izstādē “Ģederta Eliasa balva par lauku tēmu Latvijas glezniecībā”. Papildus Nolikumā norādītajam, jāiesniedz arī gleznas autora digitāla fotogrāfija, nosūtot pa e-pastu: muzejs@muzejs.jelgava.lv


Žūrijā darbus vērtēs: žūrijas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola (novada dome), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja Ingrīda Burāne, Jelgavas mākslinieku biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Brancis un Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.

 

Ģederta Eliasa balvas ieguvējs tiks paziņots izstādes atklāšanā Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 2017. gada 5. septembrī. Nolikums par pieteikšanos konkursa izstādei šeit: http:www.jelgava.lv un jvmm.lv  

 

 Papildus informācija:

Līga Martinenko

JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Tālr.: 63023383, 29208389

E-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv

 

 


 

 

Vairāk informācijas:

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt0i21buMpuR3ZDZVFkN1N6bU0/view

 

https://www.facebook.com/RojaArtLab/

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec1cS2SDkxF9gvYqWTSbcZoNqf5r98y30Y7GjrczMOsD4sdQ/viewform?c=0&w=1

 NIEDRU SKULPTŪRU SKIČU KONKURSA „Kuršu kāpu simboli NOLIKUMS

 

I. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI


1. Šī gada 5-14 jūnijs Kuršu kāpu nacionālā parka direkcija organizē tradicionālo starptautisko tēlnieku simpoziju, kura laika tiks radīta niedru skulptūru ekspozīcija uz ūdens Dzintara līcī, Juodkrantē. Ekspozīcija veltīta Rudens ekvinokcijai un Baltu vienības dienai. Šogad norisināsies jau XI svētki, kuru laikā mākslinieku radīti darbi atklās cilvēka un dabas saskanīgas attiecības un mākslinieku profesionalitāti. Skulptūras tiks radītas šī gada 5-14 jūnijs skulptoru radošajā nometnē Juodkrantē un pēc tam tik uzceltas Dzintara līcī un tiek eksponētas visas vasaras sezonas laikā. 22. septembrī, kad tiks svinēta Rudens ekvinokcija un Baltu vienības diena, teatralizēta sarīkojuma laikā skulptūras tiks sadedzinātas. Konkursa mērķis ir sarīkot oriģinālo, augstas mākslinieciskās vērtības niedru skulptūru ekspozīciju, ko būs iespējams apskatīt visas vasaras sezonas laikā.

2. Šie nolikumi regulē minētā projekta skulptūru skiāu konkursa (turpmāk – konkurss) mērķi un uzdevumus, organizēšanas kārtību, darbu izstādīšanu, konkursa publicēšanu.

3. Konkursu organizē Kuršu kāpu nacionālā parka direkcija. 

Aicina māksliniekus un kuratorus pieteikt izstādes Jūrmalas pilsētas muzejā 2019. gadam!

 

Jūrmalas pilsētas muzejs aicina māksliniekus un kuratorus līdz 2017. gada 30.aprīlim pieteikt izstādes 2019. gadam.

Izstāžu Nolikums pieejams Jūrmalas pilsētas mājaslapas apakšsadaļā Jūrmalas pilsētas muzejs: http://www.jurmala.lv/lv/kultura/muzeji_un_izstazu_zales/6865-jurmalas-pilsetas-muzejs,

kā arī muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros.

 

Papildus informācija: Guna Kalnaāa, izstāžu un ekspozīciju kuratore, guna.kalnaca@jurmala.lv, t. 29112872

  

Jūrmalas pilsētas muzejs, Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi organizē starptautisku jūras tematikai veltītu glezniecības biennāli “Marina’2017.”

 

image

Andrejs Ģērmanis "Bikini svētki Jūrmalā",

2015.g. Audekls, eļļa. 90x100 cm 

No Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma

 

Izstāde notiek no 21.jūlija līdz 3.septembrim, reģistrācija izstādei un darbu digitālu attēlu iesniegšana līdz 15.maijam, darbu oriģināli jāiesniedz līdz 7.jūlijam. Darbu vērtēšana notiek divās kategorijās – profesionāli mākslinieki un mākslas studenti.

 

Izstādes nolikumu skatīt šeit: https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/kultura/48899-aicina-maksliniekus-piedalities-juras-tematikai-veltitaja-glezniecibas-biennale-marina2017
 

Приглашение на участие в конкурсе


В парке поместья Ильзенберг создаётся новый парк скульптур

на тему „Поместье – Любовь - Гармония“

 

Ð’ парке поместья Ильзенберг, в Литве, запланировано установить до десяти скульптур, темы которых пересекались бы с жизнью поместья, любовью и гармонией, а название парка скульптур -  „Поместье – Любовь - Гармония“. На сегодняшний день создана и установлена первая композиция скульптуры-фонтана напротив дворца – бронзовая скульптура „Дерево ангелов“ (автор К. Довидайтис). Парк частный, поэтому конкурс организуется и финансируется из частных средств.

 

Приглашаем Вас подавать предложения на установку (создание, изготовление и монтаж) скульптуры в новом парке скульптур поместья Ильзенберг, в Рокишкском районе. Парк Ильзенберг в английском стиле является объектом реестра парков, находящихся под государственной охраной, занимающий площадь около 15 га, который находится между двумя озёрами, с тремя прудами (более подробная информация www.ilzenbergas.lt/lv/). Приглашаем Вас как приехать на место, так и виртуально попутешествовать http://www.ilzenbergas.lt/turas/ .

 

Мы надеемся, что сможем найти для Вашего таланта подходящее место, поэтому высылаем Вам данное приглашение на участие в конкурсе и просим подать Ваше предложение до 28 февраля 2017 года. Условия конкурса прилагаются.

 

Владелец поместья Вайдас Баракаускас
Uzaicinājums piedalīties mākslas izstādē „Eņģeļu salidojums”

Rīgas Doma baznīcā

 

Izstādē tiek aicināti piedalīties profesionāli mākslinieki ar izstādes tematikai atbilstošiem darbiem. Darbu tehnika un izvēlētie materiāli nav ierobežoti.  Izstādes norises laiks - 2017.gada 16.aprīlis līdz 2017.gada 16.maijs, Rīgas Doma baznīcas Marijas kapelā.

 

Pieteikties var sūtot aizpildītu pieteikuma anketu un Nolikumā norādīto informāciju uz e-pastu makslas.izstades@gmail.com. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2017.gada 10.martam.

 

Izstādes kurators - Andris Siliņš.

 

Izstādes nolikumu un pieteikuma anketu dalībai izstādē “Eņģeļu salidojums” skatīt šeit:

https://failiem.lv/u/r9umtf3m#/


 E-pasts:  makslas.izstades@gmail.com

Tālr.nr. +371 29411519

 

 

 

 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu apdares projektu konkurss

 

Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem par monumentālās glezniecības mākslas darbu radīšanu uz

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasādēm!

 

 

Konkursa objekti būs 19 Rīgas izglītības iestāžu fasādes, kuras tiks renovētas:  Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Māra” Zebiekstes ielā 1, Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestāde Pļavnieku ielā 4, Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde Jāņa Grestes ielā 3, Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde Salnas ielā 18, Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemes prospektā 86C, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas” Tālavas gatvē 7, Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestāde Vecumnieku ielā 5A, Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde Garajā ielā 24, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Kadiķītis” Garajā ielā 31, Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestāde Andromedas gatvē 3, Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde Aglonas ielā 4A, Rīgas pirmsskolas iestāde “Annele” Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgas 261. pirmsskolas izglītības iestāde Jaunrozes ielā 12, Rīgas 243. pirmsskolas izglītības iestāde Saktas ielā 3A,  Rīgas 224.pirsmsskolas izglītības iestāde Prūšu ielā 82, Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestāde Birzes ielā 44, Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestāde Akadēmiķa M.Keldiša ielā 5, Rīgas 25.vidusskola Rušonu ielā 6.

Par konkursa dalībnieku atbilstoši konkursa nolikumam var kļūt mākslinieki, dizaineri, arhitekti, kam ir attiecīgas nozares profesionālā vai augstākā izglītība. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vairākus darbus vienam vai vairākiem objektiem. 

Projekti konkursam ir jāsniedz līdz 2017.gada 17.februārim Rīgas domes Īpašuma departamentā, R.Vāgnera ielā 5, Rīgā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties departamenta mājas lapā www.rdid.lv 

 

KONKURSA NOLIKUMS:

http://rdid.lv/uploads/free/dokumenti/nolikums_id_ea_3.pdf

  

 

 

 

 


 

 

Iespēja māksliniekiem pieteikties Brēmenes Domes izsludinātajā konkursā par dalību mākslinieku rezidencē 2017.gadā uz 3 vai 5 mēnešiem!

Pieteikumu termiņš ir š.g. 15.augusts.


Laikā no 2007. gada līdz 2016. gadam šo stipendiju ir saņēmušas mākslinieces - Ingrīda Irbe, Diāna Adamaite, Daiga Krūze, Patrīcija Brekte, Līga Jukša.


Papildus informāciju, pieteikšanās nosacījumus un anketu skatīt šeit: https://failiem.lv/u/m7e5c4fc

 

 


 


AICINA PIETEIKT DARBUS BALTIJAS ASAMBLEJAS IKGADĒJAI BALVAI!

Pieteikšanās līdz 01.06.2016.


Baltijas Asambleja (BA) - Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija – aicina līdz šī gada 1.jūnijam pieteikt darbus ikgadējai BA balvai literatūrā, mākslā un zinātnē.

BA balva nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sniegumus minētajās nozarēs. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās pasniegs BA sesijā šī gada 27.-28.oktobrī Rīgā.

Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo trīs gadu laikā.

Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo trīs gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā, teātra mākslā vai kinomākslā. To var piešķirt arī režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo trīs gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas rada nopietnu stimulu Baltijas reģionā un publicēts pēdējo trīs gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtē attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju. Tās sastāvā ir deviņi cilvēki – trīs no katras Baltijas valsts.

Darbus līdz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem (ja tādi ir) lūdzam sūtīt BA Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Sticenko (Saeima, Jēkaba iela 10/12, Rīga, LV-1811) līdz šī gada 1.jūnijam (ieskaitot). Papildu informācija, rakstot uz e-pastu Ingrida.Sticenko@saeima.lv.

BA balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. Pērn balvu literatūrā ieguva latviešu rakstnieks Māris Bērziņš par romānu „Svina garša”, kas vēsta par liktenīgiem notikumiem Latvijas dzīvē Otrā pasaules kara sākumā. Balvu mākslā saņēma lietuviešu diriģents Modests Pitrens (Modestas Pitrā—nas) par radošajiem centieniem, kas stiprina Baltijas valstu kultūru mijiedarbību, uzstājoties koncertvietās un teātros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt balvu zinātnē piešķīra Evai Klaritai Petai (Eva-Clarita Pettai) un Vello Petai (Vello Pettai) no Igaunijas par monogrāfiju “Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States”.


Plašāka informācija:


http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24544-aicina-pieteikt-darbus-baltijas-asamblejas-ikgadejai-balvai

 


Kilometre of Sculpture Rakvere 2 July "“ 24 July 2016

Kilometre of Sculpture
Rakvere
2 July – 24 July 2016

 
Curator: Anna Virtanen (FI)

Selection panel: Andreas Nilsson (SE), Anna Virtanen (FI), Teet Suur (EE), Siim Preiman (EE)

 
 
The organisers of Kilometre of Sculpture and their guest curator Anna Virtanen are pleased to announce the artists taking part in the main exhibition for 2016.
 
After discussions with artists and the selection process from our open call, the curating team led by guest curator, Anna Virtanen from Helsinki, and assisted by production manager, Siim Preiman, have arrived at a final list of 14 artists to form the main exhibition for Kilometre of Sculpture this summer in Rakvere.
 

 


Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" 2016.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" ietvaros.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 4.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.


Daugavpils Marko Rotko centrs izsludina pieteikšanos mākslinieku simpozijiem

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 2016. gada rezidenāu programmas ietvaros tiek izsludināta pieteikšanās starptautiskajiem mākslinieku simpozijiem fotogrāfijā, keramikā, glezniecībā, tekstilmākslā un grafikā.

Pieteikties dalībai simpozijos var līdz 2016. gada 7. martam.

Informācija par simpozijiem un pieteikšanos pieejama šeit: http://rotkocentrs.lv/rmc/rezidences

 

 


Konkurss uz starptautisko Izmiras biennāli


Gallery Seba is pleased to announce the International Izmir Art Biennial, which will bring artists around the world and their works together on May 4-11, 2017, in Izmir, Turkey.

We will be honored to see you as a part of International Izmir Art Biennial, in which we aim to leverage the power of art to bring different cultures together and provide people with contrasting values a common ground for sharing.

For artists who want to take place in International Izmā±r Art Biennial with their works of visual arts, necessary documents for pre application are listed below. Pre applications must be submitted both digitally and printed. Deadline for pre application is 30 Aprā±l 2016. Printed documents must have arrived to the addresses given below until this date. Following the end of the pre application period, the artists selected by the biennial committee will be provided with the terms of contract, detailed information on participation fees, shipping and other issues. The results of the selection will also be announced on our website.

 

General Director

Seba UGURTAN

 

Documents for Pre Application

E-Mail

Postal Mail

A photograph of the artist.

2 passport photos of the artist (4,5x6 cm)

3 images of artist's original artwork.

Digital images of artist's 3 original artworks: minimum 300dpi resolution, print quality, burned on a CD.

Biography: 150 words maximum, in English and Turkish if possible.

Biography (150 words maximum, in English and Turkish if possible).

Contact information: Address, phone number, e-mail, fax.

Contact information (Address, phone number, e-mail, fax).

 

 

 

Note: If you want to participate with a sponsor please include this information in your documents.

 

 

 

Contact

Seba Art Gallery

Addres: Mithatpasa Caddesi No: 464/A 35280 Asansor/Izmir/Turkey

Phone: +90 232 445 33 40 - Fax: +90 232 445 33 40

 

E-Mail: biennial@galleryseba.com Web: www.bienalizmir.org - www.galleryseba.com


Izsludina konkursu "Rīgas Melnā balzama'' receptūras radītāja piemiņas vietas izveidei un Alberta laukuma sakārtošanai

 

 Godinot ievērojamā rīdzinieka, "Rīgas Melnā balzama'' receptūras autora - aptiekāra Abrahama Kunces - devumu rīdziniekiem un Latvijai, AS "Latvijas balzams'' sadarbībā ar Rīgas domi izsludinājis atklātu A.Kunces piemiņas vietas projekta skiāu konkursu. Vienlaikus arhitekti, mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas un projektēšanas biroji, un mākslas nozares studenti aicināti iesniegt idejas kopējai Alberta laukuma, kur atradīsies A.Kunces piemiņas vieta, attīstības koncepcijai.

 Konkursa noteikumi ir pieejami Latvijas Arhitektu savienības un AS "Latvijas balzams" mājaslapās. Konkursa darbi ir iesniedzami līdz šī gada 9.oktobrim.Trīs labāko projekta skiāu autori saņems naudas prēmijas - 2000, 1000 un 500 eiro vērtībā.

 

 Rīgas Melnais balzams ir viens no pasaulē pazīstamākajiem Latvijā radītajiem produktiem. Tādēļ, lai iemūžinātu šī unikālā dzēriena receptūras autora un vēsturiskā rīdzinieka Abrahama Kunces ieguldījumu, tiek izsludināts pieminekļa skiāu projektu konkurss. Piemiņas vieta atradīsies Vecrīgā, Alberta laukumā, netālu no vietas, kur bijusi Abrahama Kunces dzīves un darba vieta Kalēju ielā. Rīgas Melnā balzama receptūra ir cieši saistīta ar Rīgas kultūrvēsturiskajām tradīcijām, tādēļ Kunces piemineklis būs būtiskākā daļa no kopējās Alberta laukuma attīstības un labiekārtojuma programmas.  

 Kuldīgas novada pašvaldība ir izsludinājusi Meta konkursu Ēvalda Valtera pieminekļa izveidei un uzstādīšanai Kuldīgas vecpilsētā. 
Sīkāka informācija par šo konkursu:
http://www.kuldiga.lv/ieperk/public_iepirkumi.php?view=328
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2015.

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālr.: +371 63322564, Fakss: +371 63341422
Mob.: +371 26317827
elina.zile@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv

 

 


konkursu par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim

Izsludina konkursu

par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim

 

Latvijas Rakstnieku savienība izsludina atklātu metu konkursu par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim Liepājā.

 

Praktiskos norādījumus meta izstrādei un dalībai konkursā sniedz konkursa nolikums un konkursam sagatavotais Liepājas pilsētas Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums, kā arī citi materiāli.

 

Ar nolikumu un citiem metu konkursa materiāliem interesenti var iepazīties mājaslapā www.vaards.com, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas birojā, Rožu 5/6-84.

 

Piemiņas vietas izveides metu konkursā aicināti piedalīties tēlnieki un arhitekti, startējot komandā (vismaz viens tēlnieks un viens arhitekts), ievērojot Nolikumā noteiktās prasības un konkursa norises termiņu.

 

Konkursa norises ilgums ir trīs mēneši no izsludināšanas datuma, tātad līdz 2014. gada augusta beigām. Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta septembrī, Dzejas dienu laikā, Liepājā.

 

Konkursa mērķis: mūsdienīgā telpisko, ainavisko un tēlniecisko simbolu valodā atspoguļot Egona Līva un Olafa Gūtmaņa personībām kopīgo spēku un vitalitāti, godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.

 

Abu rakstnieku, liepājnieku, vārdi saistās ar jūras tematiku literārajos darbos un radošu sadarbību ar jūras profesiju pārstāvjiem. Viņi ir strādājuši zvejnieku kolhozā "Boļševiks" (tagadējais ZS " Kursa"), kas atrodas netālu izvēlētajai piemiņas vietai, pašvaldībai piederošā teritorijā Vecliepājā, Zvejnieku alejas un Roņu ielas krustojumā.

 

Piemiņas vietā paredzēts uzstādīt skulptūru vai skulptūru grupu, atkarībā no ieceres - asociatīvi piesātinātu, augstvērtīgu un ilglaicīgos materiālos veidotu objektu.

 

Konkursa žūrijā aicināti Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvji - Jānis Jurkāns, Ēriks Hānbergs, Sandra Vensko, Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvji - Sandra Kalniete, Aldis Kļaviņš, GenadijsStepanovs, Liepājas pilsētas Būvvaldes speciālisti - Agita Ansule, Indulis Kalns, Margarita Kaņevska, Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš, fotogrāfs Uldis Briedis. Par konkursu atbildīgā sekretāre - arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke.


Konkursi

Pagaidām nav aktuālu konkursu vai tie nav ievadīti.